Управління знаннями на інноваційній основі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано необхідність розгляду проблематики управління знаннями через призму інноваційного розвитку та формування економіки знань. Висвітлено інституційне забезпечення процесу управління знаннями на етапах створення, набуття, збереження, використання, поширення та передачі знань. Зазначено проблеми, пов’язані із формуванням ключових компетенцій, розвитком та використанням знань. Запропоновано структурно-функціональну схему формування інноваційної моделі поєднання науки, освіти, виробництва - сучасних центрів знань, які повинні стати новою модульною формою організації та координування різних інституцій, пов’язаних із управлінням знаннями.
The necessity of consideration of problems of management knowledge is reasonable through the prism of innovative development and forming of economy of knowledge. The institutional providing of process of management knowledge is reflected on the stages of creation, acquisition, maintenance, use, distribution and transmission of knowledge. Problems, related to forming of key competenses, development and use of knowledge, are marked. The structurally-functional chart of forming of innovative model of combination of science, education, production is offered - modern focis of knowledge, which must become the new module form of organization and co-ordinating of different institutes, related to the management knowledge.
Description
Keywords
економіка знань, управління знаннями, творча експериментальна лабораторія
Citation
Захарчин Г. М. Управління знаннями на інноваційній основі / Г. М. Захарчин, Р. М. Захарчин // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 28: спец. вип. – С. 128–134.