Випуск № 28

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Управління знаннями на інноваційній основі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Захарчин, Г. М.; Захарчин, Р. М.
  Обґрунтовано необхідність розгляду проблематики управління знаннями через призму інноваційного розвитку та формування економіки знань. Висвітлено інституційне забезпечення процесу управління знаннями на етапах створення, набуття, збереження, використання, поширення та передачі знань. Зазначено проблеми, пов’язані із формуванням ключових компетенцій, розвитком та використанням знань. Запропоновано структурно-функціональну схему формування інноваційної моделі поєднання науки, освіти, виробництва - сучасних центрів знань, які повинні стати новою модульною формою організації та координування різних інституцій, пов’язаних із управлінням знаннями.
 • Item
  Innovation process in Italian SMEs: the universities role
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-19) Merlino, Massimo; Мерлино, Массимо
  Innovation process is a very critical one, both inside the big corporations and for the SMEs which in Italy are 7 million. In Bergamo area there is a SME every 7 inhabitants, particularly in textile, mechanical and electronic industries. SMEs in Italy constitute the 50 % of GDP and 70 % of occupation. Universities and CNR (National Research Center) have promoted in the past more than 30 technological parks; and about 300 public institutions should facilitate technology transfer to Italian SMEs, but the dialogue between research centers and enterprises remains very difficult, basically for cultural reasons. In Italy researchers and scientists publish papers for their international colleagues and major reviews, using scientific and technical language impossible to be understood by the entrepreneurs. In given article the features of Italian National Innovation System (INIS) are described, and the role of University of Bergamo in innovative process is shown. The author of the article considers that using of experience of Finland and Israel could be applied as two possible strategies for development of INIS and for implementation of innovation into SMEs. Obviously, collaboration of SMEs with universities in R&D gives possibilities of efficient knowledge transfer, resource exchange and organizational learning.
 • Item
  Информационное обеспечение стратегического управления предприятием на базе системного подхода
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Кобзев, П. М.; Kobzev, P.
  The causes of low systemic conditions of domestic enterprises and the neglect of information about the states in existing approaches to the development of information and analytical support for strategic enterprise management. It is proposed a constructive method of system simulation and cybernetic method of parametric identification system state enterprises account for its electronic passport system in the framework of strategic data and complement the information and analytical support for strategic enterprise management.
 • Item
  Особливості системи діагностики економічної стійкості як властивості підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-16) Баранівська, Х. С.
  Розглянуто поняття економічної стійкості підприємства (ЕСП) у порівнянні з іншими властивостями підприємства. Виокремлено та розкрито суть принципів та інших особливостей системи діагностики ЕСП.
 • Item
  Засоби реалізації систем ключових показників ефективності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Гордієнко, Ірина Василівна; Hordiienko, I.; Гордієнко, Ирина Васильевна
  У статті розглянуто інформаційно-технологічні засоби для роботи з системами ключових показників ефективності діяльності підприємства (КРІ): системи керування ефективністю бізнесу; системи керування бізнес-процесами; системи моніторингу бізнес-діяльності; засоби економіко-математичного моделювання; системи штучного інтелекту. Надано характеристику засобів, описано їх перспективи розвитку та виконано аналіз функціональних можливостей інформаційної підтримки систем КРІ.
 • Item
  Использование математического моделирования при разработке инновационной стратегии предприятия
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Плющ, О. Б.; Plyushch, O.; Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Oberemchuk, V.; Костин, Л. В.; Kostin, L.
  В статье описан пример анализа экономического состояния предприятия с использованием математической модели динамической системы. При подготовке данных для этой модели используется метод факторного анализа экономических показателей предприятия. Результаты такого анализа могут использоваться при разработке инновационной стратегии предприятия и формирования комплекса мер по выходу из критической финансовой ситуации.
 • Item
  Оцінка поточної стратегії як важливий етап управління підприємством
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Тяжкороб, B.
  Удосконалено підхід до оцінки поточної стратегії підприємства на основі аналізу структури результатів діяльності щодо нормативного ряду показників, за яким стратегія розвитку підприємства є раціональною, шляхом введення у нормативний ряд показника «темпи зростання основних фондів», що дозволяє всебічно й наочно відобразити характер розвитку підприємства внаслідок реалізації стратегії та зробити певні висновки відносно її ефективності.
 • Item
  Контролінг як інструмент управління стратегічним розвитком підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Корчагіна, В. Г.
  Досліджено концепцію контролінгу в межах стратегічного управління сучасним підприємством. Розкрито сутність, місце і роль контролінгу в процесі управління. Проведена порівняльна характеристика різних підходів у трактуванні контролінгу як управлінського процесу. Розглянуто функції контролінгу з точки зору системного підходу. Визначено особливості використання моніторингу в системі методів та інструментів інформаційного забезпечення контролінгу. Встановлено основні вимоги, яких варто дотримуватись підприємству при створенні служби контролінгу.
 • Item
  Обґрунтування показників управління невизначеністю як складової реалізації проактивної стратегії компанії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Паздрій, Віталій Ярославович
  У статті висвітлено питання досить нового напрямку дослідження й діяльності компанії — управління невизначеністю зовнішнього середовища. Показано основи такого управління, його основні етапи, показники і результати діяльності. Крім цього, в рамках даної теми представлено один із елементів обґрунтування доцільності функціонування компанії.
 • Item
  Сучасна парадигма стратегічного управління потенціалом підприємства в конкурентному середовищі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Штимер, Л. Т.
  У статті розглянуто сутність парадигми стратегічного управління потенціалом підприємства в конкурентному середовищі, досліджено еволюцію теорії стратегічного управління та визначено місце потенціалу як об’єкта управління в перебігу розвитку концепцій стратегічного управління підприємством.
 • Item
  Стратегия управления финансовой деятельностью промышленного предприятия
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-18) Бойко, Л. А.; Коваленко, Л. А.
  Авторами проаналізовано існуючі нині підходи до формування стратегій управління діяльністю виробничих підприємств України. Виділено проблеми внутрішнього і зовнішнього характеру, що роблять вплив на формування стратегії управління. Запропоновано використовувати системний аналіз як методологічний інструмент для розробки стратегії, а також тактичні рішення її реалізації для забезпечення переваги в тяжких ринкових умовах господарювання.
 • Item
  Сутність маркетингової стратегії в діяльності переробних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Пшенична, М. В.
  У статті викладено результати аналізу методологічних основ стратегічного планування, визначено його місце та роль у системі управління підприємством. Розглянуто сутність, цілі й основні особливості маркетингових стратегій підприємств АПК.
 • Item
  Структура стратегічного набору підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-11) Богатирьов, А. М.; Столярська, К. М.
  Обґрунтовано структуру стратегічного набору підприємства. Запропоновано методичний підхід щодо процесу формування групи стратегій розвитку людських ресурсів підприємства.
 • Item
  Intangible factors of a company’s market value creation: measurement and evaluation
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-19) Kuzmina-Merlino, Iryna
  In the given publication the role of intangible resources is considered as a crucial strategic asset which creates a company’s market value, and the sequence of the D. Andriessen method is disclosed for the evalution of the market value of Latvian pharmacy listed company JSC ‘Olainfarm’. The result of the evalution is being compared with the results gained from applying traditional methods as method of discounted cash flows, balance value and capitalization method. The measurement and evaluation of the potential value of intangible assets or intellectual capital is the most important source of information and analytical support for ensuring the strategic management of the company.
 • Item
  Стратегічні напрямки розвитку національного лізингового бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Коваленко, Антон Дмитрович; Kovalenko, Anton
  У статті розглянуто еволюційний розвиток лізингу в світі. Визначено основні перешкоди функціонування сучасного фінансового інструменту в Україні. Запропоновано ключові стратегічні напрямки розвитку національного лізингового бізнесу.
 • Item
  Методологія та практика стратегій місцевого економічного розвитку та підприємств в умовах глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Васильченко, Г. В.
  У статті аналізуються практична результативність розробки дієвих стратегій місцевого розвитку та їх вплив на стратегії розвиту підприємств. Розкрито зміст поняття «місцевий економічний розвиток» та доведено зв’язок з глобалізацією економіки та локалізацією інвестицій. Запропоновано порівняння стратегічних підходів в управлінні розвитком соціально економічних систем в «старій» економіці та в «новій», в сучасних умовах глобалізації світових процесів.
 • Item
  Взаємозв’язок системних властивостей відтворювального процеса і стратегії підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-13) Брагарник, О. О.
  У статті на основі системного підходу розглянуто властивості відтворювальної системи. Проаналізовано взаємозв’язок основних системних властивостей відтворювального процесу та стратегії підприємства. Показано, що найбільшого значення в сучасних умовах набувають такі властивості відтворювальної системи, як адаптивність і динамічна рівновага.
 • Item
  Социально-экономические организации в контексте генезиса теорий фирмы
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Юрманова, Е. А.
  The article considers various theoretical approaches to research of co-operatives as leading social and economic organisations in a context of genesis of the firm theories which have developed on the basis of methodological set of instruments of the neoclassical theory, the theory of games, new institutional economic theory, the theory of the evolutionary stream.
 • Item
  Экологически ориентированная трансформация производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Савон, Д. Ю.; Гассий, В. В.
  In article actual problems of maintenance ecologization industrial sphere as bases еcologically steady developments are opened. Authors offer the approach to carrying out ecologization is industrial-economic activities the industrial enterprises. In work perspective innovative tools ecologization economic-industrial sphere for the purpose of ecological safety of region are offered.
 • Item
  Моніторинг якості життя як складова стратегічного планування суспільно-економічного розвитку
  (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2011) Сітнікова, Н. П.
  У статті розглянуто питання стратегічного планування суспільно-економічного розвитку, надано огляд міжнародного досвіду застосування моніторингу якості життя населення та наведено приклади використання показників якості життя для прийняття науково-обґрунтованих рішень у процесі стратегічного планування та вироблення державної політики.