Наукова праця в системі суспільного відтворення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито особливості наукової праці та її продукту в сфері фундаментальної, прикладної науки та науково-технічних розробок як елемента суспільного відтворення в сучасній ринковій економіці. Виділено сутнісні характеристики наукової праці як сфери духовного виробництва, охарактеризовані ірраціональні риси, яких набуває її продукт у процесі комерціалізації, розглянуто вплив наукової праці на натуральну і вартісну структуру суспільного продукту.
The article describes the specifics of research work in fundamental, applied science and engineering (development) work as an element of social reproduction in the modern market economy. The essential characteristics of scientific work as a sphere of mental production are identified, the irrational features of its product commercialization process are characterized, the influence of the scientific work on natural and value structure of total product is considered.
В статье раскрываются особенности научного труда и его продукта в сфере фудаментальной, прикладной науки и научно-технических разработок как элемента общественного воспроизводства в современной рыночной экономике. Выделены сущностные характеристики научного труда как сферы духовного производства, охарактеризованы иррациональные черты, которые приобретает его продукт в процессе комммерциализации, рассмотрено влияние научного труда на натуральную и стоимостную структуру общественного продукта.
Description
Keywords
Наукова праця, продукт наукової праці (наукова інформація), суспільне благо, ірраціональна економічна форма, суспільне відтворення, Scientific activity, product of scientific activity (scientific information), public good, irrational economic form, social reproduction, Научный труд, продукт научного труда (научная информация), общественное благо, иррациональная экономическая форма, общественное воспроизводство
Citation
Патлатой О. Є. Наукова праця в системі суспільного відтворення / О. Є. Патлатой // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 505-514.
Collections