Бюджетний облік фінансових органів: сутність та загальна організація

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто бюджетний облік як елемент управління. Автор пропонує розгляд бюджетного обліку як сукупності обліку виконання бюджету та бухгалтерського обліку бюджетних установ. Запропоновано інтегрований план рахунків бюджетного обліку.
The paper considers the budget accounting as an element of management. The author proposes consideration of budgetary accounting as a population accounting for the execution of the budget and accounting budgetary institutions. Proposed integrated plan of accounts for budget accounting.
Рассмотрены бюджетный учет как элемент управления. Автор предлагает рассмотрение бюджетного учета как совокупности учета исполнения бюджета и бухгалтерского учета бюджетных учреждений. Предложено интегрированный план счетов бюджетного учета.
Description
Keywords
бюджетний облік, облік виконання бюджету, бухгалтерський облік бюджетних установ, інтегрований план рахунків бюджетного обліку, budget accounting, accounting performance budget, accounting budgetary institutions, an integrated plan of accounts for budget accounting, бюджетный учет, учет исполнения бюджета, бухгалтерский учет бюджетных учреждений, интегрированный план счетов бюджетного учета
Citation
Кондратюк С. Я. Бюджетний облік фінансових органів: сутність та загальна організація / С. Я. Кондратюк // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2004. – Вип. 3 – С. 56-66. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).