Дослідження чинників та мотивів активізації інтеграційних процесів в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено основні чинники, що впливають на динаміку та характер інтеграційних процесів, з’ясовано мотиви, які визначають доцільність інтеграції господарюючих суб’єктів. Доведено, що різноманітні чинники зовнішнього середовища актуалізуються в різні періоди становлення економічних відносин в Україні та обумовлюють виникнення багатоманітних мотивів щодо створення інтегрованих структур.
Basic factors which influence on a dynamics and character of integration processes are certain, reasons which determine expediency of integration of managing subjects are found out. It is proved that the various factors of external environment are staticized during the different periods of economic relations developing in Ukraine and stipulate the origin of different reasons in forming integrated structures.
Определены основные факторы, которые влияют на динамику и характер интеграционных процессов, выяснены мотивы, которые определяют целесообразность интеграции хозяйствующих субъектов. Доказано, что разнообразные факторы внешней среды актуализируются в разные периоды становления экономических отношений в Украине и обуславливают возникновение различных мотивов формирования интегрированных структур.
Description
Keywords
інтеграція, інтеграційні процеси, інтегровані об’єднання, integration, integration processes, associations, интеграция, интеграционные процессы, интегрированные объединения
Citation
Скопенко Н. С. Дослідження чинників та мотивів активізації інтеграційних процесів в Україні / Н. С. Скопенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 549-560.