Екологічні, економічні та правові аспекти сталого розвитку бізнес-організації

No Thumbnail Available
Date
2022-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У роботі представлено узагальнення екологічних, економічних і правових аспектів забезпечення реалізації цілей сталого розвитку бізнес-організації в умовах широкомасштабної військової агресії РФ прти України. Зокрема, встановлено, що усвідомлення нації як єдиного цілого викликає низку органічних наслідків у вигляді трансформаційних зрушень у структурі управління бізнес-організації в бік переорієнтації на європейські стандарти екологізації економічної діяльності. Формування нових економічних зв’язків та глибша співпраця з країнами з розвиненою економікою, а також припинення економічної співпраці з агресором та переоцінка цілей та цінностей діяльності бізнес-організацій є поштовхом до реалізації цілей сталого розвиту та екологізації діяльності бізнесу. Встановлено, що еколого-етичний підхід у функціонуванні бізнес-організації тісно переплітається з економічною вигодою, а також грунтується на удосконаленні відповідного нормативно-правового поля. The paper presents a generalization of environmental, economic and legal aspects of ensuring the implementation of the sustainable development goals of a business organization in the conditions of large-scale military aggression of the Russian Federation against Ukraine. In particular, it was established that the awareness of the nation as a single whole causes a number of organic consequences in the form of transformational shifts in the management structure of business organizations towards reorientation towards European standards of environmentalization of economic activity. The formation of new economic ties and deeper cooperation with countries with developed economies, as well as the termination of economic cooperation with the aggressor and the reassessment of the goals and values of the activities of business organizations are an impetus for the implementation of the goals of sustainable development and greening of business activities. It has been established that the ecological and ethical approach in the functioning of a business organization is closely intertwined with economic benefit, and is also based on the improvement of the relevant regulatory and legal field.
Description
Keywords
сталий розвиток, бізнес-організація, екологічний менеджмент, sustainable development, business organization, environmental management
Citation
Шатілова О. В. Екологічні, економічні та правові аспекти сталого розвитку бізнес-організації [Електронний ресурс] / Шатілова О. В., Шишов А. С. / Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21 жовт. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [орг. ком.: Лук’яненко Д. Г. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 338–342. – Назва з титул. екрану.