Методи моніторингу ринку банківських продуктів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкриваються підходи до моніторингу цінових пропозицій банків, наводиться порівняння процентної політики українських банків у розрізі кредитних та депозитних продуктів, характеризуються розбіжності між ставками за продуктами в різних валютах. Аналізується статистична база українського ринку щодо динаміки процентних ставок у період кризи (2008—2009 рр.). Звертається увага на перевищення процентних ставок за вкладами над ринковими ставками як тривожний сигнал про проблеми у банку. Обґрунтується необхідність та можливість комбінації дистанційного і виїзного збору первинної інформації про процентні ставки (пропозиції) банків.
This paper describes approaches to monitoring bank price offers, and provides comparison of interest rate policy of Ukrainian banks with breakdown by lending and deposit products, and differences between the rates on products in different currencies. Corresponding statistical base of Ukrainian market on interest rates during the crisis (2008-2009) is analysed also. The attention is paid to signals of excessing interest rates on deposits above market rates as the alarm about problems in the bank. Author provides ground for necessity and possibility of a combination of remote and on-site collection of basic information about interest rates (offers) from local banks.
Раскрываются подходы к мониторингу ценовых предложений банков, дается сравнение процентной политики украинских банков в разрезе кредитных и депозитных продуктов, характеризуются различия между ставками по продуктам в различных валютах. Анализируется статистическая база украинского рынка по динамике процентных ставок в период кризиса (2008—2009 гг.). Обращается внимание на превышение процентных ставок по вкладам над рыночными ставками как тревожный сигнал о проблемах в банке. Обосновывается необходимость и возможность комбинации дистанционного и выездного сбора первичной информации о процентных ставках (предложениях) банков.
Description
Keywords
процентна політика банку, депозити, маркетинг, сегментація клієнтів, процентні ставки, продуктова політика банку, конкуренція, bank's interest rate policy, deposits, marketing, customer segmentation, interest rates, productive policy of banks, competition
Citation
Бортніков П. Г. Методи моніторингу ринку банківських продуктів / П. Г. Бортніков // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. І. В. Луняк. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 147–153.