Адміністративне право раннього радянського періоду

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Здійснено аналіз обсягу викладання адміністративного права на правових факультетах інститутів народного господарства Києва, Харкова та Одеси. Встановлено тематику наукових розробок і творчі здобутки вчених як викладачів вишів та співробітників наукових правничих установ раннього радянського періоду. The volume of administrative law at the legal faculties of the national economy institutes of Kyiv, Kharkiv and Odessa is analyzed. The theme of scientific development and creative achievements of scientists as University professors and scientific employees of the legal institutions of the early Soviet period is set. Осуществлен анализ объема преподавания административного права на правовых факультетах институтов народного хозяйства Киева, Харькова и Одессы. Установлено тематику научных разработок и творческие достижения ученых как преподавателей вузов и сотрудников научных юридических учреждений раннего советского периода.
Description
Keywords
адміністративне право, адміністративна юстиція, робітниче право, житлове право, земельне право, кооперативне право, законодавство про народну освіту, відокремлення церкви від держави, administrative law, administrative justice, labor law, housing law, land law, cooperative law, legislation on people’s education, separation of church and state, административное право, административная юстиция, рабочее право, жилищное право, земельное право, кооперативное право, законодательство о народном просвещении, отделение церкви от государства
Citation
Міхневич Л. В. Адміністративне право раннього радянського періоду / Л. В. Міхневич // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Навч.-наук. ін-т «Юридич. ін-т» ; [редкол.: А. М. Колодій (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2019. – № 18. – С. 7–18.