Професійний розвиток людських ресурсів інноваційного типу в умовах глобалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено сутність системи професійного розвитку людських ресурсів інноваційного типу, розглянуто її складові та особливості формування в умовах побудови економіки знань.
The article defines the essence of professional human resource development innovation type, considered its components and features of the formation in terms of building the knowledge economy.
В статье определена сущность системы профессионального развития человеческих ресурсов инновационного типа, рассмотрены ее составляющие и особенности формирования в условиях построения экономики знаний.
Description
Keywords
Професійний розвиток людських ресурсів інноваційного типу, безперервне професійне навчання, професійна підготовка, інноваційна праця, інноваційна якість людських ресурсів, Professional human resource development of innovation type, continuous training, professional training, innovative work, innovative quality of human resources, Профессиональное развитие человеческих ресурсов инновационного типа, непрерывное профессиональное обучение, профессиональная подготовка, инновационный труд, инновационное качество человеческих ресурсов
Citation
Кузнецова Н. Б. Професійний розвиток людських ресурсів інноваційного типу в умовах глобалізації / Н. Б. Кузнецова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 415-423.