Валютні резерви як основна складова валютних інтервенцій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-09-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто валютні інтервенції як один із основних інструментів валютного регулювання, який має вагомий вплив на валютний курс в Україні. Проаналізовано рівень впливу валютних інтервенцій на курс національної валюти. Визначено умови здійснення валютних інтервенцій в Україні. Відокремлено особливу роль золотовалютних резервів при здійсненні валютних інтервенцій.
Currency interventions as one of basic instruments of the currency adjusting are considered that has ponderable influence on the rate of exchange in Ukraine. The level of influence of currency interventions is analyzed on a currency national exchange rate. The terms of realization of currency interventions are certain in Ukraine. The special role of gold-value backlogs is separated during realization of currency interventions.
Рассмотрены валютные интервенции как один из основных инструментов валютного регулирования который имеет весомое влияние на валютный курс в Украине. Проанализирован уровень влияния валютных интервенций на курс национальной валюты. Определены условия осуществления валютных интервенций в Украине. Определена особенная роль золотовалютных резервов при осуществлении валютных интервенций.
Description
Keywords
валютний курс, інструменти валютного регулювання золотовалютні резерви, девізна політика, валютна інтервенція, валютний своп, rate of exchange, instruments of the currency adjusting goldvalue backlogs, motto politics, currency intervention, currency swap, валютный курс, инструменты валютного регулирования золотовалютные резервы, девизная политика, валютная интервенция, валютный своп
Citation
Власенко Є. Ю. Валютні резерви як основна складова валютних інтервенцій / Є. Ю. Власенко, І. Г. Брітченко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 22–29.