Проактивна складова інноваційного розвитку підприємства в умовах інформаційної економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті наведено полярні аспекти та складові інноваційної діяльності підприємств з позиції сучасних парадигм інформаційної економіки. Приділено увагу проактивній поведінці підприємств як прогресивній і перспективній формі їх розвитку. Визначено та структуровано залежності в системі: інновації — проактивність — динамізм — ресурсозабезпеченість підприємств.
The article describes aspects of polar constituents and innovation activity from the standpoint of modern information economics paradigm. Attention is paid to the behavior of proactive companies both progressive and promising forms of development. Defined and structured dependence in the system: innovation — proactive — dynamism — with resources of the companies.
Description
Keywords
проактивна поведінка, інноваційна діяльність, інформаційна економіка, динамічні здатності, ресурси підприємства, proactive behavior, innovation, information economics, dynamic abilities, company’s resources
Citation
Смирнов Є. В. Проактивна складова інноваційного розвитку підприємства в умовах інформаційної економіки / Є. В. Смирнов // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 83-86.