Стратегічне управління знаннями підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено стратегічні цілі та напрями управління знаннями підприємства. Встановлено взаємозв’язок елементів стратегічного управління знаннями підприємства. Запропоновано послідовність формування стратегії управління знаннями підприємства. Визначено сутність стратегічної компетенції підприємства та її місце у стратегічному управлінні знаннями підприємства.
Strategic aims and directions of management knowledge of enterprise are certain. Intercommunication of strategic custom knowledge of enterprise controls is set. The sequence of forming of strategy of management knowledge of enterprise is offered. Essence of strategic competense of enterprise and her place in a strategic management knowledge of enterprise are certain.
Определены стратегические цели и направления управления знаниями предприятия. Установлена взаимосвязь элементов стратегического управления знаниями предприятия. Предложена последовательность формирования стратегии управления знаниями предприятия. Определено сущность стратегической компетенции предприятия и ее место в стратегическом управлении знаниями предприятия.
Description
Keywords
Знання, напрями, підприємство, стратегія, стратегічна компетенція, стратегічне управління знаннями, Knowledge, directions, enterprise, strategy, strategic competense, strategic management knowledge, Знание, направления, предприятие, стратегия, стратегическая компетенция, стратегическое управление знаниями
Citation
Вартанова О. В. Стратегічне управління знаннями підприємства / О. В. Вартанова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 52-60.