Політика переселення населення на Кримський півострів у 1920-х рр.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проблематика демографічних процесів у Криму нині має надзвичайну актуальність у світлі останніх політичних подій. Проте, наукова вага цієї проблеми посилюється у зв’язку із тим, що в радянський період у Криму здійснювалась особлива, відмінна від усіх суміжних регіонів демографічна й міграційна політика. Наслідки радянської демографічної й міграційної політики нині мають значення у виробленні стійкої позиції й плану дій України щодо деокупації півострова, вироблення державної політики щодо корінних народів Криму тощо. Слід відзначити, що Крим для СРСР мав особливе стратегічне значення, а тому демографічна структура населення півострова була предметом особливої уваги як союзного керівництва так і керівників виконавчих і партійних органів безпосередньо на місці. Крім того, в Криму були особливі умови для ведення господарської діяльності, відмінні від інших регіонів, а тому міграційні процеси в межах півострова мали плануватися і здійснюватися у відповідності до політики радянської влади і соціально-економічної ситуації на півострові. Проблематика міграційної політики СРСР у Криму в 1920-ті рр. не знайшла належного відображення у наукових дослідженнях і цю прогалину слід заповнювати. У статті розглядається політика, яку використовувала більшовицька партія й керовані нею органи радянської влади щодо питання переселення та розселення населення Криму в межах кримського півострова. Дослідження здійснено на основі аналізу матеріалів Державного архіву Автономної Республіки Крим, які нині в умовах окупації Кримського півострова є недоступними для українських науковців. У роботі здійснено аналіз планів радянського керівництва щодо переселення населення до Криму, його розміщення, а також передумови і фактори які впливали на розроблення і реалізацію демографічної й міграційної політики на півострові. Досліджено також окремі аспекти планів радянського керівництва щодо вирішення національного питання в СРСР в цілому завдяки переселенській політиці в Криму, а саме, створення на півострові єврейської республіки. Особливу увагу надано проблемі переселення до Криму татарських сімей. Відзначено, що переселенська політика радянської влади в межах Кримського півострова мала суперечливий характер і це стало однієї із ключових причин чому розроблені масштабні плани здебільшого залишилися нереалізованими.
The issue of demographic processes in the Crimea is of particular importanceagainst a background of the recent political events. The scientific value of this issue is also intensified by the fact that during the Soviet period a unique demographic and migration policy, different from other neighboring regions, was carried out in the Crimea. The outcomes of such policy influence the definition of Ukraine’s position and action plan regarding the deoccupation of the peninsula, state policy on indigenous population of the Crimea etc. It is worth mentioning that the Crimea had a special strategic importance for the USSR that is why the demographic structure of the peninsula population was the subject of particular attention from both Union leadership and local heads of executive and party bodies. What is more, the Crimean conditions for conducting economic activity were specific, so the migration processes within the peninsula territory had to be planned and executed in compliance with the Soviet policy and social and economic situation on the peninsula. There are relatively few scientific investigations of the issue of USSR migration policy in the Crimea in the 1920s. This article studies the policy on the issue of resettlement and separate settlement of the Crimean population, implemented by the Bolshevik party and Soviet authorities, governed by it, within the borders of the peninsula. The study is based on the analysis of the documents from the State Archive of the Autonomous Republic of Crimea, which are currently out of reach of Ukrainian scientists. The paper analyzes the plans of Soviet authorities on resettling the population to the Crimea, their settling, and also the pre-conditions and factors which influenced the definition and realization of the demographic and migration policy on the peninsula. It also focuses on the certain aspects of the plans of Soviet authorities in the national issue in the USSR in general with the help of the resettling policy in the Crimea, namely, establishing the Jewish republic on the peninsula. Special attention is paid to the issue of resettlement of the Tatar families to the Crimea. It was concluded that the Soviet resettlement policy within the territory of the Crimean peninsula was controversial, which is one of the key reasons why the defined large-scale plans mostly remained unrealized.
Description
Keywords
Крим, радянська влада, більшовицька партія, переселенська політика, Crimea, Soviet power, Bolshevik party, resettlement policy
Citation
Бикова Т. Б. Політика переселення населення на Кримський півострів у 1920-х рр. / Бикова Т. Б. // Історико-політичні студії. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; [редкол.: І. Д. Дудко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 1. – С. 5–13.
Collections