Пропозиції до вдосконалення положення бухгалтерського обліку № 17 «Податок на прибуток» за міжнародними стандартами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена теоретичним та практичним питанням оподаткування прибутку підприємств. В статті використано діюче законодавство України, нормативні документи директивних органів з питань економіки та міжнародне законодавство капіталістичних країн у сфері оподаткування. В статті розглянуто основні проблеми, що виникають з приводу обліку відстроченого податку на прибуток, розрахованого за нормами положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» (далі П(С)БО 17), що виконує функції «посередника» між даними бухгалтерського та податкового обліку. Норми цього стандарту визначають систему, згідно з якою у фінансовій звітності підприємств відображаються показники, пов’язані з податками на прибуток.
Description
Keywords
податок на прибуток, відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов’язання, постійні різниці, тимчасові різниці, об’єкт оподаткування
Citation
Гутніченко О. О. Пропозиції до вдосконалення положення бухгалтерського обліку № 17 «Податок на прибуток» за міжнародними стандартами / О. О. Гутніченко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – Вип. 20–21. – С. 192-197.