Випуск № 20-21

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Дослідження кон’юнктури ринків як необхідна складова формування маркетингових стратегій підприємствами АПК України в умовах глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr
  Стаття присвячена методичним проблемам дослідження кон’юнктури ринків товарів АПК та врахування при цьому впливу глобалізації на агробізнес в Україні. Пропонується уточнити категорійний апарат, а також зробити пропозиції щодо удосконалення процесу дослідження кон’юнктури ринку на різних його етапах. Привернуто увагу до суттєвих змін, які відбуваються у традиціях споживання продуктів харчування.
 • Item
  Інноваційний потенціал та його місце в структурі потенціалу підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Вострякова, Валентина Юріївна; Vostriakova Valentyna
  В статті надано авторське розуміння інноваційного потенціалу, зроблено спробу визначити його елементний склад та місце в структурі потенціалу підприємства з точки зору розмежування елементів потенціалу підприємства на об’єктні та суб’єктні складові.
 • Item
  Вплив організаційної культури підприємства на ефективність процесу бенчмаркінгу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Вишинська, Т. О.
  У статті подано аналіз поняття «бенчмаркінг» та визначено актуальність його застосування у практиці вітчизняних підприємств. Розглянуто сутність та структуру організаційної культури підприємства. Проаналізовано значення параметрів останньої для бенчмаркінгу. Запропоновано механізм впливу рівня розвитку організаційної культури на результативність бенчмаркінгу.
 • Item
  Становлення управлінського консультування як наукової дисципліни
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна
  У статті надано характеристику об’єктивних передумов становлення управлінського консультування як наукової дисципліни, визначено підсистеми наукової дисциплінарності в контексті дослідження управлінського консультування, запропоновано авторська позиція щодо визначення управлінського консультування як складної багатоаспектної управлінської системи, спрямованої на пошук механізмів удосконалення управління та забезпечення саморозвитку компанії.
 • Item
  Впровадження концепції управлінського обліку в холдингових компаніях
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Тупота, М. О.
  В статті розглянуто типові проблеми впровадження та функціонування управлінського обліку в холдингових компаніях України, основні принципи формування управлінської звітності, що виступає інформаційним полем для прийняття рішень менеджментом компаній, а також основні завдання, реалізацію яких повинна забезпечити система управлінського обліку в холдингах.
 • Item
  Кластерна модель просторового розвитку підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Татарчук, П. О.
  У статті узагальнено та критично охарактеризовано кластерну модель просторового розвитку економічних організацій та на основі аналізу досвіду формування кластерів в Україні визначено концептуальні основи забезпечення її ефективного впровадження в практику господарювання вітчизняних підприємств.
 • Item
  Соціальна структура постіндустріального суспільства і характер класових суперечностей
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Шкурупій, О. В.
  В статті розглянуто природу соціальних суперечностей, властивих постіндустріалізм та їх відмінності порівняно з конфліктами індустріального суспільства. Досліджено сучасні передумови формування соціальної структури постіндустріального суспільства та шляхи упередження дестабілізаційних наслідків класового протистояння в процесі переходу від індустріального виробництва до постіндустріального.
 • Item
  Торговельні марки в маркетингових стратегіях взаємодії зі споживачами на ринках молочних товарів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Шафалюк, Олександр Казимирович
  В роботі розглядаються можливості та ризики просування молокопродукції різних типів переробних підприємств, на базі маркетингової співпраці з торговельними організаціями щодо забезпечення результативної взаємодії зі споживачами і довгострокової конкурентоспроможності.
 • Item
  Критерії вибору конкурентних стратегій підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Прохорова, Єлєна Вікторівна
  Проаналізовано існуючі підходи до оцінювання, порівняння і вибору підприємствами стратегічних альтернатив. Запропоновано авторський підхід до вибору конкурентних стратегій підприємства.
 • Item
  Удосконалення стратегічного управління цільовим використанням обмежених ресурсів на основі системи збалансованих показників (СЗП)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Павлів, О. Б.
  В статті розглянуто проблематику цільової орієнтації стратегічного управління суб’єктів господарювання та досягнення на цій основі збалансованості діяльності всіх підсистем управління підприємством за допомогою системи збалансованих показників (СЗП).
 • Item
  Розвиток підприємництва крізь призму моделі «соціально-психологічно-економічної» людини
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Павленко, Ірина Миколаївна
  В статті розглянуто проблему розвитку підприємництва на Україні на основі аналізу мотивів поведінки індивіда на ринку праці з точки зору вибору ним статусу зайнятості. В роботі здійснено спробу поєднання економічних, соціальних і психологічних підходів до аналізу поведінки людини, яка виступила підставою для обґрунтування критеріїв вибору індивідом виду трудової діяльності та виведення функції задоволення від обраного роду занять.
 • Item
  Вектори розвитку виробництва та специфічні принципи розроблення виробничої стратегії підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Омельяненко, Тетяна Володимирівна
  Виробничу стратегію ідентифіковано як різновид функціональних стратегій підприємства. На базі сучасної методології стратегічного управління виділено загальні принципи розроблення виробничої стратегії. Визначено вектори розвитку сучасного виробництва. Ідентифіковано специфічні принципи формування виробничої стратегії.
 • Item
  Перспективи розвитку національного меблевого ринку та специфіка ведення бізнесу на ньому
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy
  Стаття присвяченна висвітленню тенденцій розвитку національного меблевого сектору, який розглядається з позицій формування єдиної бізнес-моделі створення цінності для споживача. Представлений матеріал побудований за логікою оцінки місткості ринку, тобто включає оцінку ресурсного забезпечення розвитку меблевого бізнесу в Україні, аналіз тенденцій зміни обсягів виробництва меблів в Україні, а також визначенню обсягів та структури експортно-імпортних операцій у цьому сегменті.
 • Item
  Оцінка стану та перспектив розвитку в Україні системи приват-банкінгу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Нагорна, Ю. В.
  В статті розглянуто основні тенденції розвитку системи приват-банкінгу в країнах Європи, США, Росії, Україні. Система розглядається як засіб задоволення потреб клієнтів у розширені можливостей банківського і позабанківського обслуговування та як засіб отримання банками додаткового прибутку. Розглянутоі історичні аспекти виникнення системи приват-банкінгу, її наповнювання, проаналізовано темпи та методи впровадження послуги в закордонних і вітчизняних банках, розглянуті потенційні користувачі послуги.
 • Item
  Методичні підходи до управління ринковими позиціями підприємства на основі їх мультиелементної оцінки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Михайленко, Олена Феліксівна; Латишева, Ю. Р.
  В статті розкрито сутність економічної категорії «ринкові позиції підприємства», запропоновано методичний підхід до їх інтегрального оцінювання на основі порівняння, експертних оцінок і ранжування компонентів, а також до управління ринковими позиціями компанії за допомогою цілеспрямованого впливу на їх окремі чинники.
 • Item
  Природа нематеріальних активів та їх роль у діяльності підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Мельник, Оксана Володимирівна
  В статті розглянуто питання пов»язані з визначенням, узагальненням та систематизацією підходів до нематеріальних активів підприємства, дається характеристика методів оцінки та використання інформації в управлінні підприємством з урахуванням їх природи та стратегічної значущості.
 • Item
  Оцінка інвестиційного потенціалу підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Литюга, Юлія Володимирівна
  В статті сформульовано поняття інвестиційного потенціалу підприємства, запропоновано його структуру. Визначено вплив інвестиційного потенціалу на формування виробничого та економічного потенціалу підприємства. Розглянуто підходи до оцінки інвестиційного потенціалу підприємства. Проаналізовано проблеми оцінки інвестиційного потенціалу.
 • Item
  Діагностика привабливості реальних інвестицій за використання нечітко-множних описів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Коцюба, Олексій Станіславович
  В статті порушується проблематика оцінки ефективності інвестиційних проектів в ситуації нечіткості вихідних фінансово-економічних параметрів. У межах цього доопрацьовано методи побудови нечітких оцінок для показників внутрішньої норми доходності і терміну окупності, первинні варіанти яких були запропоновані автором у попередніх роботах. Проведено порівняльний аналіз вказаних методів з відповідними альтернативними методами, що належать іншим науковцям, а також вдосконалено нечіткомножинну модель вибору найкращого інвестиційного проекту з множини попередньо згенерованих варіантів, вихідна версія якої також була сформульована автором раніше.
 • Item
  Механізм інвестиційного партнерства в системі гарантування економічної безпеки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Кириленко, Володимир Іванович
  Розглянуто процеси та тенденції формування механізму інвестиційного партнерства в системі гарантування економічної безпеки України на сучасному етапі розвитку.
 • Item
  Сучасний банк — криза ідентичності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Івасів, Ігор Богданович
  В роботі зроблено спробу визначити феномен банку в контексті сучасного фінансового ландшафту, для чого використовується поняття «сучасний банк». Розглянуто провідні тенденції розвитку фінансових ринків та фінансової архітектури, що спричинили до розмивання кордонів банківського сектора.