Демографічні аспекти соціальної стратифікації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-09-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті здійснено комплексний теоретичний аналіз соціально-демографічної стратифікації як явища. Зроблено акцент на вивченні гендерного, вікового, шлюбно-сімейного, поселенського аспектів такої стратифікації. Вказані аспекти досліджено крізь призму двох різних трактувань соціальної стратифікації як терміну: традиційного (ієрархічного) та менш поширеного — нейтрального, без позначення статусної різниці у соціальній взаємодії.
The article presents an integrated theoretical analysis of the sociodemographic stratification as a phenomenon. The gender, age-related, marital and residential dimensions of such stratification are under consideration. These aspects are considered in the context of two different interpretations of social stratification as a term: conservative interpretation (denoting hierarchical structure in society) and less popular neutral interpretation (neglecting the status differences in society).
В статье осуществлен комплексный теоретический анализ социально-демографической стратификации как явления. Сделан акцент на изучении гендерного, возрастного, семейного, поселенческого аспектов такой стратификации. Указанные аспекты исследованы в контексте различных трактовок социальной стратификации: консервативной (иерархической) и менее распространенной — нейтральной, без обозначения статусной разницы во взаимодействии.
Description
Keywords
стратифікація, гендер, вік, соціум, сім’я, місце проживання, stratification, gender, age, society, family, residence, стратификация, гендер, возраст, социум, семья, место жительства
Citation
Звонар В. П. Демографічні аспекти соціальної стратифікації / В. П. Звонар // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 165-170.