Financial innovations in the smart city ecosystem

No Thumbnail Available
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Abstract
The widespread adoption of digital technologies in finance has led to the development of new financial instruments. Digital technologies offer benefits such as faster transactions, increased consumer satisfaction, and greater competitiveness of financial institutions. The article examines the latest forms of Fintech and their distribution in smart cities, as well as the implementation of smart projects. It is important to note that any subjective evaluations have been excluded from this analysis. The article systematises the main directions and forms of application of modern financial technologies. These include payments, lending, investing, cryptocurrencies, blockchain, assessment, and analytics. Payment systems and applications that allow online payments, money transfers, and cashless transactions fall under the payments category. Crowdfunding, peer-to-peer lending, and microfinance are forms of lending. Investment robots and smart portfolios are automated platforms that fall under investing. Cryptocurrencies and blockchain are technologies that allow transactions with cryptocurrencies. Innovative methods of assessing the creditworthiness of clients and providing loans fall under the assessment and analytics category. Implementing projects in smart cities requires significant resources. To expand the financial capacity of local authorities, the following tools are used: public financing, partnerships with the private sector, crowdfunding, international programs and initiatives, investment funds, loans, and partnerships with academic and research institutions. Fintech has advantages, but it also poses threats and challenges such as cyber threats, personal data protection, risks of illegal operations, and psychological aspects. Appropriate actions are necessary to prevent and address these issues, and further research is needed. Масштабне поширення цифрових технологій у фінансах призвело до розвитку нових фінансових інструментів Fintech. Цифрові технології приносять потужні переваги, пов’язані з прискоренням усіх транзакцій, більшим задоволенням запитів споживачів, підвищенням конкурентоспроможності фінансових установ тощо. Метою дослідження є вичення новітніх форм фінтеху, особливостей їх поширення в розумних містах, під час реалізації розумних проєктів. У статті систематизовано основні напрями та форми застосування сучасних фінансових технологій: платежі (платіжні системи й додатки, що дозволяють онлайн-платежі, грошові перекази та безготівкові операції); кредитування (краудфандинг, однорангове кредитування, мікрофінансування); інвестування (інвестиційні роботи й розумні портфелі: автоматизовані платформи); криптовалюти та блокчейн (технології, що дозволяють здійснювати транзакції з криптовалютами); оцінка та аналітика (інноваційні методи оцінки кредитоспроможності клієнтів і надання кредитів). Реалізація різноманітних проєктів у смартмістах потребує значних ресурсів. З метою розширення фінансових можливостей місцевої влади застосовують такі інструменти: публічне фінансування; партнерство з приватним сектором; краудфандинг; міжнародні програми та ініціативи; інвестиційні фонди; кредити; партнерство з академічними та дослідницькими установами. Поряд із безсумнівними перевагами фінтеху існують також певні загрози та виклики: кіберзагрози, захист персональних даних, ризики незаконних операцій, психологічні аспекти тощо. Усі ці явища вимагають відповідних дій для запобігання та вирішення поточних і майбутніх викликів, а також подальшого наукового дослідження.
Description
Keywords
fintech, smart city, crowdfunding, peer-to-peer lending, electronic money, blockchain, фінтех, розумне місто, краудфандинг, однорангове кредитування, електронний гаманець, блокчейн
Citation
Financial innovations in the smart city ecosystem / Iryna Kalenyuk, Oleg Kuklin, Yevgen Panchenko [et al.] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Харків. навч.-наук. ін-т ДВНЗ «Ун-т банк. справи» ; [редкол.: Б. Самородов (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – Т. 1, № 54. – С. 102–113.