Удосконалення системи оплати праці у вищих навчальних закладах у системі державної кадрової політики

Thumbnail Image
Date
2011-05-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано стан оплати праці в освіті та виокремлено його негативні сторони. Наведено результати соціологічної оцінки системи оплати праці у вищому навчальному закладі, що дозволило визначити шляхи удосконалення організації заробітної плати. Запропоновано напрями удосконалення системи оплати праці в освіті.
In the article the payment condition in formation is analysed and its negative sides are allocated. Results of a sociological estimation of system of payment in a higher educational institution which allow to define ways of perfection of the organization of a salary are presented. Directions of perfection of system of payment in formation are offered.
В статье проанализировано состояние оплаты труда в образовании и выделены его негативные стороны. Представлены результаты социологической оценки системы оплаты труда в высшем учебном заведении, которые позволяют определить пути совершенствования организации заработной платы. Предложены направления совершенствования системы оплаты труда в образовании.
Description
Keywords
оплата праці, єдина тарифна сітка, діапазон тарифної сітки, тарифна ставка, преміювання, payment, uniform scale of charges, range of a scale of charges, tariff rate, awarding bonuses, оплата труда, единая тарифная сетка, диапазон тарифной сетки, тарифная ставка, премирование
Citation
Дороніна О. А. Удосконалення системи оплати праці у вищих навчальних закладах у системі державної кадрової політики / О. А. Дороніна // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 2. – С. 45-49.
Collections