Зовнішньоторговельний вимір глобальних дисбалансів

Thumbnail Image
Date
2014-02-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Виявлено вплив торгових дисбалансів на посилення кризових явищ у світовій економіці. Досліджено обсяги і геопросторову структуру глобальних торгових дисбалансів. Визначено пропозиції щодо мінімізації загроз макроекономічної стабільності країн світової спільноти через наднаціональні механізми протидії асиметрії міжнародних торговельних зв’язків.
The article showed the influence of trade imbalances on the strengthening of the crisis in the global economy. The volumes and geospatial structure of global trade imbalances have been investigated in the article. We have identified proposals to minimize threats to macroeconomic stability of the global community through supranational mechanisms to counter the asymmetry of international trade relations.
Выявлено влияние торговых дисбалансов на усиление кризисных явлений в мировой экономике. Исследованы объемы и геопространственная структуру глобальных торговых дисбалансов. Определены предложения по минимизации угроз макроэкономической стабильности стран мирового сообщества через наднациональные механизмы противодействия асимметрии международных торговых связей.
Description
Keywords
глобальні дисбаланси, торговельні дисбаланси, глобалізація, макроекономічне регулювання, global imbalances, trade imbalances, globalization, macroeconomic management, глобальные дисбалансы, торговые дисбалансы, глобализация, макроэкономическое регулирование
Citation
Хапатнюковський М. М. Зовнішньоторговельний вимір глобальних дисбалансів / М. М. Хапатнюковський // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – С. 63–69.