Динаміка зайнятості населення як складова моделей регіонального людського розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано тенденції динаміки економічно активного, зайнятого населення, структурні зміни у зайнятості населення за видами економічної діяльності у Львівській області. Розглянуто основні напрями забезпечення ефективної зайнятості в економіці регіону.
In the article the dynamics tendencies of economic active concerned population structural changes in employment of population after the types of economic activity in the Lviv region are analyzed. Basic directions of providing of effective employment are considered in the region economy.
В статье проанализировано тенденции динамики экономически активного, занятого населения, структурные изменения в занятости населения за видами экономической деятельности во Львовской области. Рассмотрены основные направления обеспечения эффективной занятости в экономике региона.
Description
Keywords
Людський розвиток, зайнятість населення, економічно активне населення, рівень економічної активності населення, рівень зайнятості населення, Human development, population employment, economic active population, level of economic activity of population, level of employment of population, Человеческое развитие, занятость населения, экономически активное население, уровень экономической активности населения, уровень занятости населения
Citation
Соломчак Т. Я. Динаміка зайнятості населення як складова моделей регіонального людського розвитку / Т. Я. Соломчак // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 337-347.