New concepts in europeazation of private law after the 2016 Brexit referendum: some experience in interpretation of law

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The paper deals with the methodological problems of the legal interpretation of the term «Europeazation». The relevance of the problem and the main sources of further research is investigated. This analysis allows us to make a conclusion that after Brexit the problem of legal Europeanization has come back to its starting point. The Europeanization of private law, just like the Americanization of these sub-systems of law, should be in the form of harmonization only. Europeanization of private law for all states, including Ukraine, should be interpreted as the legal cultural process.
Стаття присвячена методологічним проблемам правової інтерпретації поняття європеїзації. Досліджено актуальність цієї проблеми та основні джерела її подальшого вивчення. Здійснений аналіз дозволяє дійти висновку про те, що після Brexit проблема правової європеїзації повернулася до вихідної точки. Європеїзація приватного права, подібно до американізації цих підсистем права, повинна бути тільки в формі гармонізації. Європеїзацію приватного права для всіх держав, включаючи Україну, слід інтерпретувати як культурно-правовий процес.
Статья посвящена методологическим проблемам правовой интерпретации понятия европеизации. Исследована актуальность этой проблемы и основные источники дальнейшего изучения. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что после Brexit проблема правовой европеизации вернулась к исходной точке. Европеизация частного права, подобно американизации этих подсистем права, должна быть только в форме гармонизации. Европеизацию частного права для всех государств, включая Украину, следует интерпретировать как культурно-правовой процесс.
Description
Keywords
European Private Law, Brexit Referendum, Globalization, Europeazation, Americanization, Legal Integration, Unification, Harmonization, Європейське приватне право, референдум Brexit, глобалізація, європеїзація, американізація, правова інтеграція, уніфікація, гармонізація, Европейское частное право, референдум Brexit, глобализация, европеизация, американизация, правовая интеграция, унификация, гармонизация
Citation
Gaydulin O. O. New concepts in europeazation of private law after the 2016 Brexit referendum: some experience in interpretation of law / O. O. Gaydulin // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Навч.-наук. ін-т «Юридич. ін-т» ; редкол.: А. М. Колодій (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 16. – С. 223–230.