Становлення ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Аналізується процес становлення та початковий період функціонування ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір». Визначено основні підходи до вивчення даної проблематики науковцями з країн Європи, РФ і вітчизняними авторами. Пояснено особливість процесу військово-політичного регіонального будівництва, однією зі складових якого виступає ініціатива, що об’єднала на партнерській основі доволі різні за своїм розвитком країни Північної Європи, Балтії та РФ. Висвітлено проблеми, які постали перед країнами, що увійшли до «Північного виміру», та засоби їх подолання шляхом консультацій, а також розуміння необхідності знаходження консенсусу у вирішенні спірних питань. Наголошено на різних очікуваннях та меті кожної країни щодо утворення та переваг, які вони отримали співпрацюючи у «Північному вимірі». Зазначено, що ініціатива не постала як організація у класичному розумінні цього слова, але не дивлячись на критику, яка лунала на її адресу, вже на початковому етапі існування діяльність її суб’єктів була скоординована таким чином, щоб максимально ефективно використати їх ресурс для покращення розвитку регіону.
The process of formation and the initial period of functioning of the EU initiative «Northern Dimension» are analyzed. There are identified the main approaches to the study of the noted issues which are made by European, Ukrainian and Russian scientists. There are explained the peculiarities of the process of regional military and political building, a component of which is an initiative, which unite on the basis of partnership rather different in their development Nordic countries, Baltic States and Russia. The problems that are facing the countries that entered the «Northern Dimension» are elucidated, as well as there are described the ways to overcome them through consultation and understanding of the need to find a consensus in solving disputes. It is emphasized that each country has different expectations, objectives and orientationon benefits that they want to receive in cooperation within the «Northern Dimension». It is noted that this initiative did not arise as an organization in the classic sense. But in spite of the criticism, that sounded to it address, the activity of its subjects from the early stage was coordinated so as to maximize the use of their resources to improve the development of the region.
Анализируется процесс становления и начальный период функционирования инициативы Европейского Союза «Северное измерение». Определяются основные подходы к изучению данной проблематики учеными из стран Европы, РФ и отечественными авторами. Объясняется особенность процесса военно-политического регионального строительства, одной из составляющих которого выступает инициатива, объединившая на партнерской основе достаточно разные по своему развитию страны Северной Европы, Балтии и РФ. Освещаются проблемы, которые предстали перед странами, что вошли в «Северное измерение» и способы их преодоления путем консультаций, а также понимание необходимости нахождения консенсуса в решении спорных вопросов. Подчеркиваются разные ожидания и цели каждой страны при формировании образования и выгодах, которые они получили сотрудничая в «Северном измерении». Отмечается, что инициатива не возникла как организация в классическом понимании этого слова, но несмотря на критику, которая звучала в ее адрес, уже на начальном этапе существования деятельность ее субъектов была скоординирована таким образом, чтобы максимально эффективно использовать их ресурс для улучшения развития региона.
Description
Keywords
Європейський Союз, «Північний вимір», Північна Європа, співпраця, European Union, «Northern Dimension», Northern Europe, cooperation, Европейский Союз, «Северное измерение», Северная Европа, сотрудничество
Citation
Пугачова Д. В. Становлення ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір» / Д. В. Пугачова // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2. – С. 140–148.
Collections