Особливості перевірки властивостей безпеки програм методом статичного аналізу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена аналізу розвитку засобів безпеки програмних систем. Основну увагу приділено перевірки програмних продуктів методом статичного аналізу, який дозволяє розпізнавати властивості обчислень програм без проведення тестових експериментів.
The article is devoted to analysis of the development of security software systems. The paper focuses on the validation of software using static analysis which allows identifying the calculation properties of programs without test experiments.
Статья посвящена анализу развития средств безопасности программных систем. Основное внимание уделяется проверке программных продуктов методом статического анализа, который позволяет распознавать свойства вычислений программ без проведения тестовых экспериментов.
Description
Keywords
властивість програми, безпека програм, методи аналізу, статичний аналіз програм, решітка, потоки даних, property of the programs, program’s safety, methods of analysis, static analysis of programs, grille, data streams, свойство программы, безопасность программ, методы анализа, статический анализ программ, решетка, потоки данных
Citation
Бєгун А. В. Особливості перевірки властивостей безпеки програм методом статичного аналізу / А. В. Бєгун // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 88. – С. 132–138.