Випуск № 88

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Економіко-математичне моделювання аудиторії сайту
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-19) Стець, О. В.; Медвідь, Т. І.
  Структурування та моделювання аудиторії сайту є одним з найважливіших завдань, що розв’язуються у процесах аналізу, проекту- вання і моделювання сайту та його функціонування у системі World Wide Web. Стаття присвячена побудові формальної моделі аудиторії сайту за допомогою економіко-математичних моделей та методів. Використання множин для опису аудиторії сайту та її структури в недостатній мірі задовольняє вимогам, що встановлюються для моделі сайту, зокрема врахування міри приналежності користувача до аудиторії сайту. Можливим альтернативним підходом до її моделювання є опис сайту як нечіткої множини.
 • Item
  Моделювання середньострокових економічних циклів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-17) Дербенцев, Василь Джоржович
  Робота присвячена питанням моделювання середньострокових циклічних коливань. Побудовано компактну модель економічної динаміки, яка складається із нелінійного диференційного рівняння динаміки ВВП, що було одержано із неокласичної моделі росту Солоу та модифікованої ВФ типу Кобба-Дугласа із урахуванням часових лагів, а також доповнена інвестиційною моделлю. Модель дозволяє сумісно описувати середньострокові циклічні коливання, накладені на трендову складову, оцінювати тривалість циклів.
 • Item
  Інтернет-магазин як логістична система
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-30) Скіцько, Володимир Іванович
  У статті описано та проаналізовано сучасну ситуацію електронної комерції в Україні. Запропонована авторська класифікація україн- ських інтернет-магазинів. Дано авторське визначення понять «логістика» та «логістична система мікроекономічного рівня». Показано, що інтернет-магазин можна розглядати як логістичну систему, що складається з певних підсистем. Описано стисло кожна з цих підсистем, її задачі та засоби їх вирішення. Окреслено проблеми, які потребують застосування економіко-математичних методів і моделей.
 • Item
  Аналіз переваг і ризиків, які виникають у процесі впровадження систем електронного документообігу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14) Кіщенко, Ольга Василівна
  У статті проаналізовано основні драйвери переходу на електронний документообіг підприємствами; визначено по категоріям ризики, що виникають у процесі впровадження системи електронного документообігу, запропоновано якісну та кількісну оцінку ризиків.
 • Item
  Вибір інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів як задача багатокритеріальної оптимізації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-17) Долінський, Леонід Борисович; Піскунова, Олена Валеріївна; Горкун, Олександр Олександрович
  У статті розроблено модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернатив на основі сукупності критеріїв з використанням інструментарію теорії нечіткої логіки. Здійснено реалізацію моделі щодо вибору проекту для інвестування у підприємства хлібопекарської галузі.
 • Item
  Моделювання тіньової та легальної економік без взаємовпливу між ними
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-30) Семашко, Катерина Анатоліївна
  Охарактеризовано явище тіньової економіки (ТЕ) та її вплив на легальну економіку (ЛЕ) суспільства. Описано нелінійні динамічні моделі взаємозв’язку ТЕ і ЛЕ за умови відсутності впливу однієї на іншу. Проаналізовано отримані результати якісного і кількісного аналізу.
 • Item
  Теоретичні аспекти моделювання попиту і суб’єктивних просторів споживчої поведінки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-16) Катуніна, Ольга Сергіївна
  У роботі проаналізовано сучасні підходи до розробки інструментарію прогнозування попиту і поведінки споживачів на базі моделювання суб’єктивних просторів якості життя. Сформульовано методологічні передумови створення модельних блоків дослідження попиту, що реалізують щойно змінювану гносеологічну парадигму економічних наук. Концептуально розроблено когнітивно-психологічний напрямок трансформування аксіоматики вивчення споживання і попиту.
 • Item
  Особливості перевірки властивостей безпеки програм методом статичного аналізу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24) Бєгун, Анатолій Володимирович
  Стаття присвячена аналізу розвитку засобів безпеки програмних систем. Основну увагу приділено перевірки програмних продуктів методом статичного аналізу, який дозволяє розпізнавати властивості обчислень програм без проведення тестових експериментів.
 • Item
  Оцінка методів дослідження системних характеристик діяльності елеватора
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-19) Бєгун, Анатолій Володимирович; Ігнатова, Юлія Володимирівна
  У статті розглянуто переваги і недоліки аналітичного метода дослідження імовірнісних моделей у порівнянні з чисельним методом розв’язання системи рівнянь. На прикладі елеватора показано головні практичні особливості застосування цих методів і доведено, що основні операційні характеристики системи можна легко знайти, якщо використовувати чисельний метод розв’язку.
 • Item
  Інформаційна система забезпечення індикативного планування на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-29) Суслов, Олег Павлович; Тішков, Богдан Олександрович
  У статті розроблено інформаційну систему забезпечення індикативного планування. Досліджено проблеми пов’язані з формуванням інформаційної бази індикативного планування, технологією процесу стратегічного планування, стратегічного аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища, архітектурою інформаційної системи та функціонуванням програмно-інструментального комплексу.
 • Item
  Моделювання діяльності об’єкта господарювання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-26) Кравченко, Тетяна Володимирівна
  Проведено критичний аналіз літератури щодо використання математичних моделей у сфері регіональної економіки. Сформульовано концепти побудови економіко-математичних моделей динамічної траєкторії об’єкта господарювання. Розроблено нелінійну безрозмірну математичну модель (ММ) динаміки економічного процесу у просторі подій з координатами «власний капітал - кількість працівників - запозичений капітал». Здійснено обчислювальний експеримент над зазначеною ММ, результати якого подано через динаміку подій з плином часу і фазові портрети (взаємозалежності між координатами простору).
 • Item
  Мультипотокова однофазова модель управління зернопереробним підприємством
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-30) Ігнатова, Юлія Володимирівна
  У статі запропоновано модель управління зернопереробним підприємством з використанням апарату систем масового обслуговування. На основі математичної моделі роботи зернопереробного підприємства в динаміці отримано прогноз функціонування підприємства на фазі прийому зернових культур і його основні операційні характеристики. Доведено, що одержання ймовірнісного прогнозу діяльності підприємства в стаціонарному режимі не залежить від його початкового стану.
 • Item
  Система корпоративного управління в банківському секторі України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18) Степаненко, Ольга Петрівна
  У статті розглянуто питання становлення нових економічних відносин і розроблення сучасної концепції корпоративного управління, досліджено проблеми створення структури корпоративних відносин економічних системах і організаціях, розроблено методологію форму- вання системи корпоративного управління у банківському секторі України та наведено відповідні моделі корпоративної взаємодії учасників даної системи, визначено роль сучасних інформаційних технологій у процесах підтримки корпоративної взаємодії в банківській сфері.
 • Item
  Статистичне оцінювання фіскальної стійкості державних фінансів Греції та Німеччини
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-21) Мельников, Ю. О.
  Дана стаття представляє методологічну концепцію для статистичного оцінювання фіскальної стійкості державних фінансів. Використовуючи цю теорію, було проведено статистичний аналіз оцінювання фіскальної стійкості державних фінансів Греції та Німеччини у період з 1990-2012 та 1991—2012 роки відповідно.
 • Item
  Про одну задачу оптимального економічного зростання з технологічним прогресом та інтелектуальним капіталом
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-12) Тадеєв, Ю. П.
  У роботі на основі виробничої функції Кобба-Дугласа запропоновано модель економічного зростання, яка враховує капіталоінтенсивний технологічний прогрес та інтелектуальний капітал як адитивну частину людського ресурсу. Знайдено магістральну траєкторію та вивчено перехідну динаміку.
 • Item
  Методичні підходи до маркетингового стратегічного аналізу діяльності підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-16) Овсієнко, Наталія Василівна
  Розглянуто питання методів маркетингового стратегічного аналізу підприємства, таких як: SWOT-аналіз, STЕP-аналіз, DRETS-аналіз, SPACE-аналіз. Представлено загальну процедуру розробки стратегії підприємства на основі стратегічного аналізу; портфельний аналіз, що включає порівняльний асортиментний аналіз портфеля товарів і послуг підприємства.
 • Item
  Економіко-математична модель оптимального розвитку ріпаківництва в сільськогосподарських підприємствах з різним рівнем ресурсного забезпечення
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-24) Концеба, С. М.
  Розглянуто використання економіко-математичних моделей з метою оптимізації виробництва насіння ріпаку в регіоні у сільськогосподарських підприємствах з різним рівнем ресурсного забезпечення.
 • Item
  Аналіз рівня впливу загроз на фінансову безпеку підприємства з використанням методів нечіткої логіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila
  У статті досліджено та здійснено класифікацію найбільш вагомих зовнішніх та внутрішніх загроз фінансової безпеки підприємства. В роботі на базі синтезу методів нечіткої логіки та нейронних мереж розроблено багаторівневу ієрархічну систему аналізу та оцінювання рівня впливу загроз на фінансову безпеку підприємства.