Корпоративна культура: вимоги до регламентування та вплив на соціальний діалог

Abstract
В статті розглядаються загальні засади, правила, підходи до регламентування корпоративної культури в організації та його значення в забезпеченні соціального діалогу. Визначено, що первинним компонентом корпоративної культури є цінності, відповідно до яких мають розроблятися норми та правила. Якщо ж дотримуватися іншої логіки – спочатку правила та норми, а далі – цінності, то порушується природна закономірність, в якій цінності є глибинними орієнтирами життєдіяльності людини, а їх реалізація відбувається на практиці через установки (правила та норми). Слідування «невірній» логіці зумовлює формування в колективі неформальних правил, що нерідко суперечать баченню керівництва (власників). Як наслідок, може порушитися соціальний діалог між працівниками та адміністрацією.
The article deals with general principles, rules and approaches to regulation of corporate culture in the organization and its importance in ensuring the social dialogue. Determined that the primary component of corporate culture are the values, which define the company rules and regulations. If we follow to another logic – first is the rules and regulations, and after – values, so it is violated the natural law. There is the values of human life are deep guidelines and their implementation happen in practice through installation (rules and regulations). Following the "infidels" logic leads to the informal rules formation that often contradict the vision of management (owners). As a consequence, there is social dialogue disruption between workers and management.
В статье рассматриваются общие принципы, правила, подходы к регламентированию корпоративной культуры в организации и его значение в обеспечении социального диалога. Определено, что первичным компонентом корпоративной культуры являются ценности, согласно которым должны разрабатываться нормы и правила. Если же придерживаться иной логики – сначала правила и нормы, а далее – ценности, то нарушается естественная закономерность, в которой ценности являются глубинными ориентирами жизнедеятельности человека, а их реализация происходит на практике в соответствии с установками (правилами и нормами). Следование «неверной» логике обусловливает формирование в коллективе неформальных правил, которые нередко противоречат видению руководства (собственников). Как следствие, может нарушиться социальный диалог между работниками и администрацией.
Description
Keywords
корпоративна культура, корпоративний кодекс, цінності персоналу, ціннісна конгруентність, corporate culture, corporate code, value of staff, value congruence, корпоративная культура, корпоративный кодекс, ценности персонала, ценностная конгруэнтность
Citation
Щетініна Л. В. Корпоративна культура: вимоги до регламентування та вплив на соціальний діалог [Електронний ресурс] / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова // Економіка: реалії часу. – Електрон. текст. дані. – 2015. – № 5. – С. 204–209. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html. – Назва з титул. екрану.