Особенности формирования трудового потенциала в Российской Федерации

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В данной статье рассмотрены некоторые особенности формирования трудового потенциала, определены трудности в сфере реализации трудового потенциала, предложены меры по использованию резервов пополнения трудового потенциала в среднесрочной перспективе.
In this article some features of labor potential formation are considered, difficulties in the sphere of labor potential realization are defined, measures for the use of replenishment reserves of labor potential in the medium-term prospect are offered.
У статті розглянуто деякі особливості формування трудового потенціалу, визначено труднощі у сфері реалізації трудового потенціалу, запропоновано заходи по використанню резервів поповнення трудового потенціалу в середньостроковій перспективі.
Description
Keywords
формирование трудового потенциала, демографическая ситуация, трудовая активность населения, formation of the labor potential, demographic situation, labour activity of the population, формування трудового потенціалу, демографічна ситуація, трудова активність населення
Citation
Алиева П. Р. Особенности формирования трудового потенциала в Российской Федерации / П. Р. Алиева // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 43-51.