Трансформація економічної системи та ринку праці в Україні: проблеми гармонізації механізмів розвитку та регулювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-10-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто тенденції розвитку ринку праці в Україні в контексті трансформації економічної системи. Виявлено ключові проблеми сучасного розвитку ринку праці в Україні.
The article deals with the trends of the labor market in Ukraine in the context of the transformation of the economic system. The key problems of the modern labor market development in Ukraine are identified in the paper.
В статье рассмотрены тенденции развития рынка труда в Украине в контексте трансформации экономической системы. Выявлено ключевые проблемы современного развития рынка труда в Украине.
Description
Keywords
ринок праці, трансформація економічної системи, зайнятість, безробіття, працездатне населення, проблеми ринку праці, labor market, transformation of the economic system, employment, unemployment, working-age population, problems of the labor market, рынок труда, трансформация экономической системы, занятость, безработица, трудоспособное население, проблемы рынка труда
Citation
Цимбал О. І. Трансформація економічної системи та ринку праці в Україні: проблеми гармонізації механізмів розвитку та регулювання / О. І. Цимбал, О. М. Ярош // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – С. 105-109.