Інтелектуалізація трудового потенціалу в комплексі пріоритетів економічного розвитку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті проаналізовано вплив інтелектуалізації трудового потенціалу на перспективи розвитку економіки України. Визначено переваги та недоліки сучасних підходів, що використовуються у сфері управління національним трудовим потенціалом, та запропоновано ряд пропозицій спрямованих на підвищення його інтелектуального рівня.
The article analyzed the impact of the intellectualization of labor potential on Ukraine economic development prospects. Shown the advantages and disadvantages of current approaches that used in the management of national labor potential, and offered several propositions that aimed to improve its intellectual level.
В статье проанализировано влияние интеллектуализации трудового потенциала на перспективы развития экономики Украины. Определены преимущества и недостатки современных подходов, используемых в сфере управления национальным трудовым потенциалом, и внесен ряд предложений направленных на повышение его интеллектуального уровня.
Description
Keywords
Трудовий потенціал, складові трудового потенціалу, освіта, інтелектуалізація трудового потенціалу, Labor potential, components of labor potential, education, intellectualization of labor potential, Трудовой потенциал, составляющие трудового потенциала, образование, интеллектуализация трудового потенциала
Citation
Мельничук О. П. Інтелектуалізація трудового потенціалу в комплексі пріоритетів економічного розвитку України / О. П. Мельничук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 157-163.