Ігрові моменти у викладанні німецької мови на прикладі префіксального словотвору дієслів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-03-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянутий психолого-педагогічний, методичний і мовно-мнемонічний потенціал гри у викладанні німецької мови. Пропонуються різні варіанти мовних ігор на матеріалі префіксального способу словотвору дієслів і наведені конкретні лексичні та ідіоматичні групи, рекомендовані для використання в іграх.
The article deals with the psychological, pedagogical, methodical and mnemo-linguistic potential of the game as a language teaching technique. The author considers various game variants based on prefix verb formation and suggests certain lexical and idiomatic groups appropriate for such games.
В статье рассматриваются психолого-педагогический, методический и языково-мнемонический потенциал игры в процессе преподавания немецкого языка. Предлагаются различные варианты языковых игр на материале префиксального способа словообразования глаголов и указываются конкретные лексические и идиоматические группы, рекомендуемые для использования в играх.
Description
Keywords
гра, німецька мова, префіксальний словотвір, дієслово, відокремлювані префікси, невідокремлювані префікси, ідіома, сталий вираз, лексика, словник, семантика, соціальна сіть, game, German language, prefix formation, verb, detachable prefix, non-detachable prefix, idiom, set expression, words, vocabulary, semantics, social network, игра, префиксальное словообразование, глагол, отделяемые приставки, неотделяемые приставки, идиома, стойкое выражение, лексика, словарь, семантика, социальная сеть
Citation
Курченко Л. М. Ігрові моменти у викладанні німецької мови на прикладі префіксального словотвору дієслів / Л. М. Курченко // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 5 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 319–323.