Управління розвитком науково-педагогічних працівників: теоретичні підходи до трактування суті

Thumbnail Image
Date
2011-04-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовано необхідність управління розвитком науково-педагогічних працівників. Узагальнено теоретичні підходи до трактування суті управління розвитком науково- педагогічних працівників вищих навчальних закладів.
The paper substantiates the need to manage the development of academic staff. The article made a generalization of theoretical approaches to the interpretation of the essence of management development research and teaching staff of higher education institutions.
В статье обоснована необходимость управления развитием научно-педагогических работников. Произведено обобщение теоретических подходов к трактовке сущности управления развитием научно-педагогических работников высших учебных заведений.
Description
Keywords
розвиток персоналу, управління розвитком науково-педагогічних працівників, конкурентоспроможність вищого навчального закладу, development of personnel, management of teachers’ development, competitiveness of higher educational institution, развитие персонала, управление развитием научно-педагогических работников, конкурентоспособность высшего учебного заведения
Citation
Печенюк А. В. Управління розвитком науково-педагогічних працівників: теоретичні підходи до трактування суті / А. В. Печенюк // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 80-84.
Collections