Взаимодействие домохозяйств с рынками рабочей силы и образовательных услуг

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статье определена важность для домохозяйств инвестирования в образование, проведен анализ состояния и тенденций развития рынка образовательных услуг и рынка рабочей силы, подтверждена проблема несбалансированности между ними, предложена концептуальная схема, отражающая этапы взаимодействия домохозяйств, рынка образовательных услуг и рынка рабочей силы.
The article defined the importance for household investment in education, the analysis of the status and trends of development of the market of educational services and the labor market, confirmed by the problem of the imbalance between them, we proposed a scheme reflecting the stages of interaction of households, the market of educational services and the labor market.
У статті визначено важливість для домогосподарств інвестування в освіту, проведено аналіз стану і тенденцій розвитку ринку освітніх послуг і ринку робочої сили, підтверджена проблема незбалансованості між ними, запропоновано концептуальну схему, що відображає етапи взаємодії домогосподарств, ринку освітніх послуг і ринку робочої сили.
Description
Keywords
домохозяйство, рынок образовательных услуг, рынок рабочей силы, сбалансированное взаимодействие рынков, household, market of educational services, labor market, balanced interaction of markets, домогосподарство, ринок освітніх послуг, ринок робочої сили, збалансована взаємодія ринків
Citation
Калиниченко М. П. Взаимодействие домохозяйств с рынками рабочей силы и образовательных услуг / М. П. Калиниченко, А. А. Онищук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 504-512.