Імперативи формування глобальної політики США

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Здійснено спробу в оригінальний спосіб розглянути сучасні імперативи феномену глобалізації, становлення світового лідерства, а також роль США у системі міжнародних відносин. Аналізується основний тренд у світових політичних процесах, зазначено необхідність подальшого аналізу впливів США на сучасну геополітичну ситуацію. Розглянуто динаміку розвитку сучасного світу та формування провідних акторів міжнародних відносин ХХ ст. Визначено конструктивна роль міжнародної політики США, що поряд із вдалим географічним розташуванням і вміло скерованій фінансовій політиці дає змогу зберігати лідерські позиції США на світовій арені. Зазначено, що США виступають основним і єдиним глобалізатором, котрий здатен корегувати процеси трансформаційних перетворень у всіх куточках світу, впливати на динаміку економічного розвитку різних регіональних і міжрегіональних масштабів, впливати на внутрішньо та зовнішньополітичні процеси більшості сучасних країн. Окреслено формування світових трансформацій, керованих не тільки глобальними імперативами політичними потреб Америки, але й врахуванням запитів транснаціональних корпорацій.
There isan attemptto describe by original method the modern imperatives of globalization phenomenon., developement of world leadership, as well asthe role of the USA in the system of international relations. Basic trend in world political processes is analized. Is is noted necessity of subsequent analysis of the USA influences on the modern geopolitical situation. Dynamics of development of the modern world and formation of the leading actors of international relations of the twentieth century are discussed. It is revealed the constructive role of the USA international policy which in addition to favourable geographic location and well-controlled financial policy makes it possible to preserve the leading position of the USA at the world arena. It is noted that the USA is the main and only globalization actor which is able to adjust the processes of transformational changes in all corners of the world, to influence the dynamics of economic development indifferent regional and interregional scales, to influence inner and outer policy processes of the majority of modern countries. It is outlined that formation of a global transformation is driven not only by imperatives of the global political needs of America but also by the demands of transnational corporations.
Предпринята попытка оригинальным способом рассмотреть современные императивы феномена глобализации, становление мирового лидерства, а также роль США в системе международных отношений. Анализируется основной тренд в мировых политических процессах, отмечается необходимость дальнейшего анализа влияния США на современную геополитическую ситуацию. Рассмотрена динамика развития современного мира и формирования ведущих актёров международных отношений ХХ века. Указана конструктивная роль международной политики США, что наряду с удачным географическим расположением и умело направленной финансовой политикой позволяет сохранять лидерские позиции США на мировой арене. Отмечено, что США выступают основным и единственным глобализатором,который способен корректировать процессы трансформационных преобразований во всех уголках мира, влиять на динамику экономического развития различных региональных и межрегиональных масштабов, влиять на внутри и внешнеполитические процессы большинства современных стран. Очерчено формирование мировых трансформаций, управляемых не только глобальными императивами политических потребностей Америки, но и учетом запросов транснациональных корпораций.
Description
Keywords
інтеграція, глобалізація, геополітика, світове лідерство, США, integration, globalization, geopolitics, world leadership, USA, интеграция, глобализация, геополитика, мировое лидерство, США
Citation
Годлюк А. М. Імперативи формування глобальної політики США / А. М. Годлюк // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2. – С. 24–31.
Collections