Вплив символів і знаків на людську свідомість у трудових і навчальних процесах

Thumbnail Image
Date
2014-07-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто вплив символів та знаків на людину та її трудову діяльність. Виявлено необхідність відповідального ставлення всіх членів суспільства до оточуючої символіки, особливо до корпоративної атрибутики, логотипів і брендів. Розкрито сутність впливового позитивного знаку «АллатРа», наведені приклади його використання у логотипах компаній. Надано результати доброго впливу знаку на суспільство.
The article deals with the influence of symbols signs on person and his labor activity. The article reveales the need for a responsible attitude of all members of society to environmental symbolism, especially in the corporate attributes, logos and brands. The article reveals the essence of a strong positive sign "AllatRa", examples of its use in the company logo. The article shows the results of a favorable sign of the influence on society.
В статье рассмотрено влияние символов знаков на человека и его трудовую деятельность. Выявлена необходимость ответственного отношения всех членов общества к окружающей символике. Особенно в корпоративной атрибутике, логотипах и брендах. Раскрыта сущность мощного положительного знака «АллатРа», приведены примеры его использования в логотипах компаний. Показаны результаты благоприятного влияния знака на общество.
Description
Keywords
відповідальність, символіка, знак «аллатра», брендинг, суспільство, партнерська угода, symbols, sign «allatra» branding, community, partnership agreement, символика, знак «аллатра», брендинг, общество, партнерское соглашение, ответственность, responsibility
Citation
Панькова А. Д. Вплив символів і знаків на людську свідомість у трудових і навчальних процесах / А. Д. Панькова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 428-431.