Актуальність синергетичної концепції розвитку в умовах інноваційної економіки

Thumbnail Image
Date
2010-05-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовано невідповідність детерміністичної концепції розвитку викликам динамічної інноваційної економіки. Розкрито переваги синергетичного підходу до управління соціально-економічним розвитком.
This article shows that deterministic concept of development can’t deal with the challenges of dynamic innovational economy. It explains the advantages of synergetic approach to managing socio-economic development.
Description
Keywords
розвиток, синергетична концепція, інноваційна економіка, development, synergy concept, innovative economy
Citation
Зарва О. О. Актуальність синергетичної концепції розвитку в умовах інноваційної економіки / О. О. Зарва // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 22–27.