Управління формуванням інноваційного освітнього середовища в контексті переходу знаннєвої парадигми освіти на компетентнісну

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено роль системи управління освітою у контексті її впливу на розвиток інноваційних процесів, людського капіталу та економіки в цілому, що є актуальною проблемою сучасного періоду становлення інформаційного суспільства. Проте існуюча на сьогодні система управління процесами формування інноваційного освітнього середовища не є адекватною сучасним вимогам. Передусім це виражається у обмеженні повноважень щодо впливу на процес навчання як з боку навчальних закладів, так і місцевих органів влади. Зазначене негативно відображається на здатності освітньої системи задовольняти потреби ринку праці маючими відповідну компетентність спеціалістами. Тому завданням поданого в статті дослідження є визначення шляхів підвищення ролі управлінської діяльності в освітньому середовищі, яке сприяло б забезпеченню зростання якості освіти та досягненню сучасних освітніх стандартів. В цілому, за нинішніх умов, необхідно забезпечити постійне вдосконалення системи управління освітнім середовищем з метою ефективного використання усіх наявних ресурсів. У цьому зв’язку в статті насамперед розкривається сутність категорій «якість освіти» та «управління освітою». Визначено чинники, що впливають на якісні параметри освіти, а також розглянуто основні критерії інноваційного простору. Проаналізовано показники, що характеризують процеси формування освітнього середовища. Розглянуто проблеми інституційного забезпечення якості вищої освіти, основні стандарти та нормативи. Запропоновані шляхи вдосконалення системи переходу від знаннієвої парадигми освіти до компетентнісної. В результаті має бути забезпечено здійснення переходу від негнучкої системи фінансування освітньої сфери, згідно з бюджетними статтями, до більш активного використання бюджетних коштів, відповідно до делегованих на нижчі управлінські рівні повноважень. Разом із тим, видається важливим забезпечити активне використання грантової системи, зокрема в контексті досягнення узгоджених результатів навчальної діяльності, а також забезпечувати мобілізацію ресурсів, що потенційно можуть надходити в освітню сферу з інших недержавних джерел. The article studies the role of the education management system in the context of its influence on the development of innovative processes, human capital and the economy as a whole, which is an urgent problem of the modern period of the formation of the information society. However, the current management system for the formation of an innovative educational environment is not adequate to modern requirements. First of all, this is expressed in the limitation of authority regarding the impact on the learning process, both from educational institutions and from local authorities. This situation negatively affects the ability of the educational system to meet the needs of the labor market by specialists with appropriate competence. Therefore, the objective of the research presented in the article is to determine ways to increase the role of managerial activity in the educational environment, which would contribute to ensuring the growth of the quality of education and the achievement of modern educational standards. In general, in the current conditions, it is necessary to ensure continuous improvement of the educational environment management system in order to effectively use all available resources. In this regard, the article first reveals the essence of the categories «quality of education» and «education management». The factors affecting the quality parameters of education are identified, and the main criteria of the innovation space are considered. The indicators characterizing the processes of formation of the educational environment are analyzed. The problems of institutional quality assurance of higher education, basic standards and norms are considered. The ways of improving the system of changing the educational paradigm from teaching knowledge to teaching competencies are proposed. As a result, there should be a transition from an inflexible system of financing the educational sphere, in accordance with budget articles, to a more active use of budget funds, in accordance with the powers delegated to lower management levels. At the same time, it is important to ensure that the grant system is actively used, in particular in the context of achieving consistent learning outcomes, and to mobilize resources that could potentially coming to the educational sector from other non-governmental sources.
Description
Keywords
освіта, економіка знань, компетентність, компетенція, ресурси, кадри, education, knowledge economy, competency, competence, resources, personnel
Citation
Гаращук О. В. Управління формуванням інноваційного освітнього середовища в контексті переходу знаннєвої парадигми освіти на компетентнісну / Гаращук Олена В., Куценко Віра І. // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 70–80.