Вплив фактору масштабу виробництва на рівень беззбитковості пшениці

Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто проблему визначення рівня беззбитковості виробництва пшениці залежно від розміру посівних площ. При цьому була виявлена закономірність, що зі збільшенням посівних площ рівень беззбитковості підвищувався. Зокрема, у підприємств з площею посіву до 500 га – рівень беззбитковості виробництва дорівнював 22,4 ц/га, а з посівною площею понад 1500 га – 25,9 ц/га. На підставі проведеного аналізу запропоновано розраховувати коефіцієнт беззбитковості виробництва, що дасть можливість ефективніше прогнозувати результати виробництва.
In the article the problem of determining the level of breakeven production of wheat depending on the size of cultivated areas. This pattern was found, which was that an increase in acreage break even increased. In particular, companies with acreage of 500 hectares – break even production totaled 22.4 c / ha and acreage of more than 1500 hectares – 25.9 kg / ha. Based on the analysis offered calculate the break-even rate of production, which will enable better predictions of production.
Description
Keywords
витрати, прибуток, рівень рентабельності, коефіцієнт беззбитковості, фактор масштабу, виробництво пшениці, ефективність витрат, costs, profits, levelofprofitability, break-evenlevel, scalefactor, wheatproduction, costperformance
Citation
Ульянченко Н. В. Вплив фактору масштабу виробництва на рівень беззбитковості пшениці / Н. В. Ульянченко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 160–165.