Випуск № 33

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Актуальні питання аграрної політики в контексті соціально-трудових відносин регіону
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, Vira H.; Кудлай, Вера Григорьевна
  У статті проаналізовано проблеми розвитку аграрної політики, узагальнено тенденції соціально-трудових відносин в аграрній сфері регіону. Обґрунтовано рекомендації щодо шляхів підвищення зайнятості сільського населення в аграрній сфері регіону.
 • Item
  Концептуальні засади моделювання аукціонів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Кікоть, Олександр Юрійович; Kikot, O. Y.
  В статті запропоновано загальний підхід до моделювання аукціонів. Також розглянуто характеристику елементів моделі аукціону, а саме систему припущень, які дозволяють моделювати економічне середовище аукціонних торгів, правила проведення аукціону та алгоритм визначення цінових пропозицій його учасниками.
 • Item
  Формальний опис агрегації даних у багатомовних ORACLE-системах аналітичної обробки даних для вирішення економічних задач
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Дмітрив, А. А.; Dmitryv, A.
  У статті вивчено можливості багатовимірних Oracle-систем аналітичної обробки даних на прикладі побудови формальної схеми моделі даних для вирішення економічних розрахунків. Аналізуються методи агрегації даних як засіб подальшого аналізу економічної інформації за допомогою такої системи. Технологія аналітичної обробки даних надає можливість їх представлення у різноманітних розрізах для полегшеного аналізу великих об’ємів інформації.
 • Item
  Державно-приватного партнерство як інструмент активізації інвестиційної діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Артеменко, Інна Леонідівна; Artemenko, Inna; Артеменко, Инна Леонидовна
  Розкрито економічну суть і функціональну співвідносність державно-приватного партнерства та інвестування, проаналізовано їх особливості в Україні та інституційне забезпечення.
 • Item
  Як врятувати гривню
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Фурман, Василь Миколайович; Furman, V. M.
  Проаналізовано проблеми вільного курсоутворення та девальвації гривні. Запропоновано механізми стабілізації ситуації на валютному ринку в Україні.
 • Item
  Методологія та сутність програмно-цільового методу бюджетування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Логвінов, П. В.; Logvinov, P.
  У статті обґрунтовано вибір тематики дослідження прогресивних механізмів бюджетного процесу. Описано методи наукового пізнання, що використані в роботі, як складових компонентів методологічного дослідження. Досліджено погляди науковців і нормативно-правову основу для визначення програмно-цільового методу; також приведено іншомовні дефініції, що мають широкий вжиток у науковому середовищі. Проведено етимологічний, контекстний аналіз та створено візуальну модель досліджуваної категорії. Сформульовано основні сутнісні ознаки та запропоноване власне визначення програмно-цільового методу. Окреслено вивчення передумов виникнення та розвитку програмно-цільового методу як перспективи подальших досліджень.
 • Item
  Класифікація та особливості структури споживання банківських послуг в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Куць, Наталія Вікторівна; Kuts, Nataliіa
  У статті аналізується різні підходи до розуміння понять «банківський продукт» і «банківська послуга», надано власні пропозиції щодо розмежування та взаємозв’язку вказаних понять, запропоновано новий підхід до їхньої класифікації. На її основі проаналізовано поточний стан і специфічні риси структури споживання банківських послуг українськими споживачами протягом 2013 — на початку 2014 рр.
 • Item
  Економічний механізм регулювання екологізації аграрного виробництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Пугачова, Н. С.; Pugacheva, N.
  У статті дано характеристику процесу побудови ефективного економічного механізму екологізації сільськогосподарського виробництва відповідно до концепції стійкого розвитку. Розглянуто теоретичні аспекти природоохоронного вектору розвитку вітчизняної аграрної сфери у контексті оптимізації економічної, екологічної та соціальної складових. Запропоновано розмежувати ринковий і державний механізми екологізації сільськогосподарського виробництва.
 • Item
  Механізм сталого сільського розвитку в умовах глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Плотнікова, М. Ф.; Plotnikova, M. F.
  Визначено основні проблеми розвитку сільських територій. Розкрито перспективи соціально-економічного та екологічного механізмів органічного розвитку як інструменту самовизначення і забезпечення продовольчої та економічної безпеки в Україні. Оцінено пріоритетні напрями соціально-економічних процесів у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації сільськогосподарських кооперативів, впровадження безвідходного виробництва і переробки сільськогосподарської сировини, ноосферної освіти, свідомого батьківства, природодоцільного харчування, культури на основі історико-культурної спадщини народу.
 • Item
  Укрупнення бізнесу як шлях посилення конкурентних позицій України на світовому ринку зерна
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, I.; Иринчина, Инна Борисовна
  Наукова праця присвячена проблематиці пошуку оптимальних шляхів посилення позицій національних бізнес суб’єктів на світовому ринку зерна. Автором розглянуто питання міжнародної конкурентоспроможності. Запропоновано зміцнення потенціалу національних експортерів шляхом їх об’єднання в агрохолдинги. Проаналізовано національний ринок зерна, виокремлено його експортний потенціал. Показано місце України на Світовому ринку зерна. Як підсумок, узагальнено переваги та недоліки функціонування агрохолдингів. Акцентовано на необхідності подальшого аналізу світового досвіду стосовно сприянню укрупненню бізнесу та його регуляторного забезпечення, що є трендом розвитку міжнароднлї торгівлі.
 • Item
  Особливості логістичної діяльності на фармацевтичному ринку України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Козлова, І. В.; Kozlova, I.
  Розглянуто специфіку та сучасні тенденції розвитку фармацевтичного ринку України. Визначено особливості логістичної діяльності на фармацевтичному ринку. Досліджено суть та значення логістичної діяльності фармацевтичних підприємств за напрямами: оцінка системи логістичного обслуговування, аналіз системи транспортування, аналіз системи складування.
 • Item
  Вплив фактору масштабу виробництва на рівень беззбитковості пшениці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Ульянченко, Наталія Володимирівна; Ulyanchenko, N. V.; Ульянченко, Наталия Владимировна
  У статті розглянуто проблему визначення рівня беззбитковості виробництва пшениці залежно від розміру посівних площ. При цьому була виявлена закономірність, що зі збільшенням посівних площ рівень беззбитковості підвищувався. Зокрема, у підприємств з площею посіву до 500 га – рівень беззбитковості виробництва дорівнював 22,4 ц/га, а з посівною площею понад 1500 га – 25,9 ц/га. На підставі проведеного аналізу запропоновано розраховувати коефіцієнт беззбитковості виробництва, що дасть можливість ефективніше прогнозувати результати виробництва.
 • Item
  Сучасні інструменти управління вартістю підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna Mykolaivna; Репина, Инна Николаевна; Безсмертна, О. Ю.; Bezsmertna, O. Y.
  У статті наведено різні погляди до тлумачення поняття «вартість підприємства». Визначено основні фактори, які впливають на максимізацію вартості підприємства в сучасних умовах. Виходячи з ключових факторів, запропонованj інструменти, які можуть сприяти підвищенню вартості підприємства.
 • Item
  Сучасні форми та механізм реалізації державно-приватного партнерства в інноваційній сфері
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Потапенко, Д. О.; Potapenko, D.
  У статті піднімаються питання необхідності впровадження державно-приватного партнерства в науково-дослідному секторі, розглядаються переваги цього механізму в стимулюванні інноваційного розвитку. Основну увагу приділено аналізу форм і методів фінансування науково-дослідної діяльності в рамках державно-приватного партнерства, на основі чого сформульовані принципи вдосконалювання взаємозв’язків і відносин між державою і бізнесом з метою активізації їх спільного співробітництва в інноваційній сфері.
 • Item
  Проблеми формування фінансових ресурсів закладами охорони здоров’я
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Конащук, Надія Едуардівна; Konashchuk, N. E.
  У даній статті досліджено медико-демографічну ситуацію в Україні, проаналізовано бюджетне та позабюджетне фінансування закладів охорони здоров’я, виявлено існуючі проблеми у даній галузі, а також запропоновані шляхів збільшення та ефективного використання наявних ресурсів.
 • Item
  Міжнародна нормативно-правова база регулювання зайнятості: орієнтири гармонізації для України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, Mariia; Махсма, Мария Борисовна
  Стаття присвячена висвітленню змісту деяких основних законодавчих актів у сфері регулювання зайнятості населення у розвинутих країнах. Висвітлено ключові пріоритети забезпечення зайнятості в Євросоюзі в сучасних умовах. Окреслено заходи з підвищення ефективності функціонування аграрного ринку праці у контексті вирішення проблеми зайнятості сільського населення в Україні.
 • Item
  Зміна напрямку кредитування галузей економіки України як інструмент антикризових заходів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabariev, Andrii; Грабарев, Андрей Владимирович; Домрачев, В. М.; Domrachev, V.
  У статті проведено аналіз ефективності кредитування банками окремих галузей економіки та галузевих ризиків банків України, виявлена залежність прибутку банку від частки кредитів у галузь у кредитному портфелі.
 • Item
  Технологічний розвиток підприємства: напрями та стратегії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич
  Обґрунтовано необхідність технологічного розвитку як фактора конкурентних переваг підприємства. Охарактеризовано напрями і види стратегій технологічного розвитку, визначені завдання технологічного реінжинірингу на підприємстві.
 • Item
  Диспропорції та перспективи формування глобального ринку органічної продовольчої продукції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, O.; Яценко, Ольга Николаевна; Овчаренко, А. С.; Ovcharenko, A.
  Глобалізація міжнародної економіки значно впливає на діяльність аграрного ринку. У статті розкрито економічні та соціальні передумови глобальних трансформацій і кон’юнктурні зміни міжнародних ринків органічної агропродовольчої продукції. Мета роботи — теоретичне і практичне обґрунтування глобалізаційних детермінант розвитку світового та вітчизняного органічного агропродовольчого ринку і обґрунтування пріоритетних напрямків реалізації національних інтересів у цій сфері. Виявлено особливості розвитку ринку органічної продовольчої продукції та досліджена його кон’юнктура. Враховуючи процеси, що відбуваються на світових ринках, вказано на недосконалість інституційного забезпечення українського ринку. Зроблено висновки щодо важливості створення умов для функціонування в Україні аграрних ринків, інтегрованих в міжнародні.
 • Item
  Інституціональні трансформації ринків цінних паперів у системі чинників глобальних фінансових криз
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Штойко, Р. Р.; Shtoyko, R.
  У статті досліджено зв’язок деяких аспектів сучасних інституціональних трансформацій фондових ринків розвинутих країн із формуванням передумов глобальних фінансових криз перших десяти років ХХІ ст. Наведено теоретичне обґрунтування гіпотези, що процеси конвергенції англосаксонської та континентальної моделей організації фінансових ринків (зокрема стосовно розширення ролі банків на ринках цінних паперів країн з англосаксонською моделлю) а також неконтрольоване використання банками інструмента розподілу ризиків «кредитно-дефолтний своп» суттєво збільшили вірогідність виникнення кризових дисбалансів у глобальній фінансовій системі.