Університет в освітній парадигмі економічного суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена соціальним передумовам і наслідкам трансформації ролі університетів у процесі становлення нової освітньої парадигми. Виявлено епістемічні та аксіологічні параметри співвідношення традиційного та сучасного підходу до функціонування університету. Визначено перспективи інноваційного розвитку вищої освіти в умовах глобального інфосоціуму.
Статья посвящена социальным предпосылкам и последствиям трансформации роли университетов в условиях появления новой образовательной парадигмы. Обнаружены эпистемические и аксиологические параметры соотношения традиционного и современного подхода к функционированию университета. Определены перспективы инновационного развития высшего образования в условиях глобального инфосоциума.
The paper is devoted to the social preconditions and consequences of transforming of the role of universities in terms of a new educational paradigm. Epistemic and axiological optionsvalue of traditional and modern approach to the functioning of the university are revealed. The prospects of innovative development of higher education in a global information society are identified.
Description
Keywords
вища освіта, університет, наука, інновація, освітня парадигма, економічне суспільство, знання, цінності, высшее образование, университет, наука, инновация, образовательная парадигма, экономическое общество, знания, ценности, higher education, university, science, innovation, education paradigm, economic society, knowledge, values
Citation
Яцунь О. М. Університет в освітній парадигмі економічного суспільства / Яцунь О. М. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голова редкол. А. М. Колот. – 2012. – № 2(4). – С. 6–11.