Вплив закономірностей становлення постнекласичної науки на формування методології антициклічної політики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-02-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні напрямки впливу загальнонаукових методологічних підходів постнекласичної науки на формування методологічних основ антициклічної політики. Проаналізовано вплив на методологію антициклічного регулювання таких принципів, як суб’єктивність пізнання та відповідальність за його результати, світ як хаотичний процес, взаємозв’язок мікро- та мегарівнів аналізу. Доведено доцільність використання онтологічного підходу Т. Веблена до аналізу антициклічної політики не як сукупності форм, інструментів і методів, а як «процесу, що розгортається кумулятивно».
The article deals with the main areas of influence of general methodological Postnonclassical approaches on the formation of the countercyclical policy methodological foundations. The influence of basic principles (such as the subjectivity of knowledge and responsibility for the result, the world as a chaotic process, the relationship of micro-and mega-levels) on the countercyclical regulation methodology was analyzed. The author proves the expediency of using T. Veblen ontological approach to the countercyclical policy analysis not as a set of forms, tools and techniques, but as a «process that unfolds cumulatively».
В статье рассматриваются основные направления влияния общенаучных методологических подходов постнеклассической науки на формирование методологических основ антициклической политики. Проанализировано влияние на методологию антициклической регуляции таких принципов как субъективность познания и ответственность за его результаты, мир как хаотичный процесс, взаимосвязь микро- и мегауровней анализа. Доказана целесообразность использования онтологического подхода Т. Веблена к анализу антициклической политики не как совокупности форм, инструментов и методов, а как «процесса, что разворачивается кумулятивно».
Description
Keywords
антициклічна політика, постнекласична наука, методологія антициклічної політики, countercyclical policy, Postnonclassical science, countercyclical policy methodology, антициклическая политика, постнеклассическая наука, методология антициклической политики
Citation
Лелюк Ю. М. Вплив закономірностей становлення постнекласичної науки на формування методології антициклічної політики / Ю. М. Лелюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 416-424.
Collections