Ринок праці як індикатор вимог до трудового потенціалу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовано необхідність перегляду державою організаційного, економічного, фінансового, правового та інших механізмів розвитку трудового потенціалу в системі професійної та вищої освіти. Оцінено можливості сучасного вітчизняного ринку праці щодо надання перших робочих місць та забезпечення соціальних стандартів. Науково обґрунтовано пріоритетність співпраці освіти та бізнесу для збалансованого розвитку трудового потенціалу.
The paper substantiates the need to review the state of institutional, economic, financial, legal and other mechanisms for the development of labor potential in vocational and higher education. The paper evaluates the possibility of modern domestic labor market to provide first jobs and social standards. The work scientifically substantiates the priority of cooperation between education and business for sustainable development of labor potential.
В статье обоснована необходимость пересмотра государством организационного, экономического, финансового, правового и других механизмов развития трудового потенциала в системе профессионального и высшего образования. Оценены возможности современного отечественного рынка труда о предоставлении первых рабочих мест и обеспечение социальных стандартов. Научно обоснована приоритетность сотрудничества образования и бизнеса для устойчивого развития трудового потенциала.
Description
Keywords
трудовий потенціал, механізм розвитку трудового потенціалу, ринок праці, освіта, соціальні стандарти, labor potential, mechanism for the development of labor potential, labor market, education, social standards, трудовой потенциал, механизм развития трудового потенциала, рынок труда, образование, социальные стандарты
Citation
Мельничук О. П. Ринок праці як індикатор вимог до трудового потенціалу / О. П. Мельничук // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 150-157.