Креативний клас і проблеми його становлення в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядається креативний клас як драйвер інноваційного розвитку у ХХІ столітті. Досліджується його становище та обґрунтовуються передумови його розвитку у сучасній Україні.
Creative class is seen as a driver of innovation development in the XXI century. Its position and substantiate prerequisite for its development in modern Ukraine are investigated in the paper.
Рассматривается креативный класс как драйвер инновационного развития в XXI веке. Исследуется его положение и обосновываются предпосылки его развития в современной Украине.
Description
Keywords
креативний клас, інноваційна економіка, мотивація, цінності, оплата праці, форми організації праці, creative class, innovative economy, motivation, valuable, remuneration of labor, forms of work organization, креативный класс, инновационная экономика, мотивация, ценности, оплата труда, формы организации труда
Citation
Монастирська Г. В. Креативний клас і проблеми його становлення в Україні / Г. В. Монастирська // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 200-210.