Управлінський контролінг інноваційних проектів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Abstract
У статті досліджено основи контролінгу інноваційних проектів та розкрито принципові особливості даного виду контролінгу через його управлінські завдання, функції, напрями та процедури. Автор дійшов висновків, що інноваційний проект потребує підвищеної уваги до ходу його реалізації ("акцент на процес"), тоді як контролінг традиційних проектів передбачає "акцент на результат". Автором доведено, що необхідною є розробка індивідуальних форм для збору і обробки інформації щодо ходу реалізації певного інноваційного проекту, тоді як контролінг традиційних проектів може здійснюватися на основі уніфікованих форм. Контролінгова служба має розробити певні стандарти звітності для проектів з різним ступенем інноваційності. Первинна звітність за інноваційним проектом не має бути занадто формалізованою, оскільки надання первинної звітності про виконану роботу повинне входити до кола безпосередніх обов'язків дослідників та розробників. Інформація у звітності за інноваційним проектом має подаватись у форматі, що дозволяє визначити внесок конкретних виконавців в успіх проекту на тій або іншій його стадії, оскільки така звітність має стати базовим документом для мотивування персоналу (учасників) проекту.
The paper investigates the foundations of innovative project controlling. The author reveals the fundamental features of this type of controlling through its management tasks, functions, directions and procedures. The author concludes that innovative project requires special attention to the course of its implementation ("focus on the process"), while controlling traditional design provides "focus on results". The author proved that there is a need to develop individual forms for collecting and processing information on the implementation of a specific innovation project, while controlling traditional projects may be based on standardized forms. Controlling Service should develop accounting standards for certain projects with varying degrees of innovation. Primary reporting by the innovation project should not be too formalized and its provision should be their primary responsibilities of researchers and developers. Information reported by the innovation project must be submitted in a format that allows you to determine the contribution of executors to the success of the project at a particular stage of it, because such statements should be the basic document for staff motivation (participants) of the project.
Description
Keywords
довгостроковий інноваційний проект, планування проекту, оперативний контролінг, контролер інноваційного проекту, long-term innovative project, project planning, operational controlling, controller of innovative project
Citation
Павленко І. А. Управлінський контролінг інноваційних проектів / І. А. Павленко // Економіка та держава. – 2014. – № 10. – С. 11–14.