Аутсорсинг персоналу — новітній інструмент оптимізації витрат підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено сутність аутсорсингу і охарактеризовано його види. Наведено структуру аутсорсингових послуг в Україні та світі. Визначено доцільність використання аутсорсингу персоналу, його основні переваги і ризики. Також досліджено особливості законодавчого регулювання аутсорсингу персоналу в Україні.
In this article the essence of outsourcing is defined, and its forms are described. The structure of outsourcing services in Ukraine and the world is presented. The feasibility of using outsourced staff is defined and its key benefits and risks are described. The level of legal regulation of outsourcing staff in Ukraine is investigated.
В статье определена сущность аутсорсинга и охарактеризованы его виды. Приведена структура аутсорсинговых услуг в Украине и мире. Определена целесообразность использования аутсорсинга персонала, его основные преимущества и риски. Также исследованы особенности законодательного регулирования аутсорсинга персонала в Украине.
Description
Keywords
аутсорсинг, аутсорсинг персоналу, аутстафінг, лізинг персоналу, тимчасовий набір персоналу, outsourcing, HR-outsourcing, outstaffing, staff leasing, temporary staffing, аутсорсинг, аутсорсинг персонала, аутстаффинг, лизинг персонала, временный набор персонала
Citation
Самолюк Н. М. Аутсорсинг персоналу — новітній інструмент оптимізації витрат підприємств / Н. М. Самолюк, Г. М. Юрчик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 117-123.