Стратегічні орієнтири формування соціально-відповідального інвестування в Україні

Abstract
Розглянуто загальні передумови, країнові особливості та моделі відповідального інвестування в транснаціональному бізнесі. Наведена порівняльна характеристика позицій окремих країн з ринком, що формується, та України у глобальних рейтингах. Показана динаміка обсягів активів інститутів спільного інвестування в Україні. Представлена галузева структура викидів забруднюючих речовин. Визначено стратегічні орієнтири розвитку відповідального інвестування в Україні.
In the paper, general prerequisites, country characteristics and models of responsible investment in transnational business have been considered. The authors offer comparative characteristic of positions of individual countries with emerging economies and Ukraine in the global rankings. They demonstrate the dynamics of volumes of assets of collective investment institutions in Ukraine; the submitted industrial structure of pollutant emissions. The strategic benchmarks of Responsible Investment in Ukraine have been determined.
Description
Keywords
Україна, моделі інвестування, ринок управління активами, спільне інвестування, навколишнє середовище, викиди, Ukraine, model of investment, asset management market, joint investment, environment, emissions
Citation
Петрашко Л. П. Стратегічні орієнтири формування соціально-відповідального інвестування в Україні / Л. П. Петрашко, Т. В. Романьок // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка : наук. журн. / Сум. держ. ун-т ; редкол.: О. М. Теліженко (голов. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДУ, 2014. – № 3. – С. 7–17.