Адаптація аграрного сектору країн Центральної та Східної Європи до вимог ЄС: уроки для України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено економічні перетворення в аграрному секторі країн ЦСЄ в процесі їх адаптації до функціонування в євроінтеграційному середовищі. Обгрунтовано рекомендації, спрямовані на покращення конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сектору на ринку ЄС.
The article presents the research of economic reforms in the agricultural sector of Central and Eastern European Countries in the course of their adaptation to the functioning in European integration environment. It was based recommendations for improving the competitiveness of domestic agricultural sector in the EU market.
Description
Keywords
спільна аграрна політика, євроінтеграція, аграрний сектор, реформи, адаптація, сільські території, країни Центральної та Східної Європи, Common Agricultural Policy, EU integration, agricultural sector, reforms, adaptation, rural areas, Central and Eastern European Countries
Citation
Кулішова В. І. Адаптація аграрного сектору країн Центральної та Східної Європи до вимог ЄС: уроки для України / В. І. Кулішова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 199–207.