Випуск № 32

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Управління чи менеджмент: теорія і практика в діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Сас, Олександр Олександрович; Sas, O. O.; Сас, Александр Александрович
  У статті досліджено поняття «управління» та «менеджмент». Окреслено різницю та спектр застосування даних термінів. Виявлено, що поняття «менеджмент», відноситься до процесу управління та організації діяльності в організаціях. У свою чергу, поняття «управління» має значно ширший спектр застосування та охоплює всі сфери людської діяльності.
 • Item
  Застосування інформації про витрати при прийняті управлінських рішень
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Потопальська, Г. Г.; Potopalska, G. G.
  В статті розглянуті вимоги до проекту рішення, яке представляється управлінському персоналу, із класифікацією облікової інформації, яка є релевантною при прийнятті управлінського рішення. Запропоновано варіанти представлення облікової інформації для обґрунтування проектів рішень, які надаються в процесі прийняття управлінських рішень.
 • Item
  Особливості здійснення оцінки кредитних ризиків корпоративного бізнес-напряму банку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Свириденко, Анна Юріївна; Svyrydenko, Anna
  У статті розкрито суть та особливості кредитування корпоративних клієнтів банку, а також висвітлено основні аспекти здійснення оцінки кредитних ризиків, що виникають при кредитуванні корпоративних клієнтів.
 • Item
  Сутність та особливості банківської конкуренції в сучасних умовах
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Приходько, Є. А.; Prykhodko, Y. A.
  У статті дано визначення поняття «банківська конкуренція» на основі аналізу поглядів в науковій літературі. Визначено основні характеристики банківської конкуренції та її специфіка. Автором з’ясовано особливості розвитку банківської конкуренції на сучасному етапі.
 • Item
  Сучасний стан і структура видатків місцевих бюджетів України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Ламський, Максим Дмитрович; Lamskiy, Maxim Dmitrovich; Ламский, Максим Дмитриевич
  Мета статті полягає у вивченні, аналізі та оцінці стану видатків місцевих бюджетів. Визначено основні напрями фінансування видатків місцевих бюджетів України. Досліджено проблеми функціонування та використання коштів місцевих бюджетів, у процесі виконання покладених повноважень на місцеві органи влади.
 • Item
  Сутність і роль внутрішньої довіри у банківському секторі в кризових умовах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Куць, Наталія Вікторівна; Kuts, Nataliіa
  У статті проаналізовано поточний стан та основні тенденції у банківській системі України протягом 2014 р., зокрема зміни споживчої поведінки та зниження ресурсів населення на банківських рахунках під впливом кризових явищ і зниження зовнішньої довіри населення до банківського сектора. Як один з факторів відновлення зовнішньої довіри розглядається внутрішня довіра банківських установах та її відновлення. Розглядається поняття «внутрішня довіра», її сутність та структура, основні чинники, форми прояву та наслідки її кризи під впливом зовнішніх кризових явищ. Автор вирізняє три групи факторів, що зумовлюють взаємозв’язок і залежність зовнішньої довіри та внутрішньої довіри на ринку фінансових послуг.
 • Item
  Податкове планування фіскального тягаря
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Коломієць, Ганна Богданівна; Kolomiiets, G. B.; Коломиец, Анна Богдановна
  У статті проведено дослідження залежності фіскального тягаря від типу виробництва та можливість його зменшення в процесі корпоративного податкового планування. Мета даного дослідження полягає у визначенні меж структурних компонентів доходу як об’єкту оподаткування та їх оптимізації в процесі податкового планування.
 • Item
  Механізми фінансового забезпечення інфраструктурних проектів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Гераймович, Людмила Василівна; Heraimovych, L.; Гераймович, Людмила Васильевна
  У статті обґрунтовано необхідність дослідження взаємозв’язку між рівнем і темпами урбанізації і фінансовим забезпеченням розвитку інфраструктурних проектів на місцевому рівні. Проведено ретроспективний аналіз розвитку урбанізаційних процесів в Україні та світі. На основі аналізу демографічних даних доведено, що в майбутньому кореляція між зростанням кількості міського населення та інфраструктурними потребами буде посилюватись. Підтверджено необхідність співпраці центральної та місцевої влад, а також приватного сектору задля акумуляції необхідних ресурсів у сфері фінансування важливих об’єктів інфраструктури.
 • Item
  Роль залучених коштів у формуванні ресурсної бази банків
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Бернацька, Ольга Олександрівна; Bernatska, O.
  У статті розглянуто фактори та проблеми формування ресурсної бази банків за рахунок залучених коштів, висвітлено основні напрямки роботи банків щодо вдосконалення процесу залучення коштів.
 • Item
  Українську економіку врятує банк розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Фурман, Василь Миколайович; Furman, V. M.
  Обґрунтовано доцільність створення в Україні державного банку розвитку, досліджено сучасний стан роботи таких банків в інших країнах. Запропоновано шляхи формування капіталу банку.
 • Item
  Адаптація аграрного сектору країн Центральної та Східної Європи до вимог ЄС: уроки для України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Кулішова, В. І.; Kulishova, V.
  У статті досліджено економічні перетворення в аграрному секторі країн ЦСЄ в процесі їх адаптації до функціонування в євроінтеграційному середовищі. Обгрунтовано рекомендації, спрямовані на покращення конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сектору на ринку ЄС.
 • Item
  Сучасна концепція глобального маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна
  Стаття присвячена актуальним питанням формування та розвитку концепції глобального маркетингу. На основі узагальнення теоретичних підходів визначено поняття глобального маркетингу та глобальної маркетингової стратегії, охарактеризовано фактори та умови формування і використання останньої.
 • Item
  Інформаційна економіка в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи подальшого розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Титенко, Олесь Андрійович; Tytenko, O. A.
  У статті проведено аналіз сучасного стану інформаційної економіки в Україні, визначено її проблеми та можливості подальшого розвитку. Зроблено висновок, що подолання зазначених у цій статті проблем, разом з підвищенням уваги держави до проблем розвитку інформаційної економіки в країні дозволить позитивно вплинути на основні економічні показники, прискорити темпи соціально-економічного розвитку країни, підвищити продуктивність праці у ряді галузей промисловості, поліпшити якість життя населення завдяки розвитку в країні економіки нового типу – інформаційної економіки.
 • Item
  Макроекономічна сутність інвестиційної діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Артеменко, Інна Леонідівна; Artemenko, Inna; Артеменко, Инна Леонидовна
  Розглянуто сутність інвестиційної діяльності з точок зору теорій макроекономіки та мікроекономіки, що дозволяє трактувати її як органічну взаємодію фірм і держави щодо збільшення реального основного капітал.
 • Item
  Пріоритетні напрями управління персоналом на інноваційно-орієнтованому підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Герасименко, Г. В.; Herasymenko, A.
  Узагальнено завдання управління персоналом промислового підприємства. Виокремлено пріоритетні напрями управління персоналом інноваційно-орієнтованого підприємства. Розкрито сутність системи управління талантами, сертифікації та мотивації персоналу інноваційно-орієнтованого підприємства.
 • Item
  Напрям підвищення ефективності діяльності забезпечення ресурсами підприємства за рахунок ресурсозбереження
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, H. О.; Швиданенко, Генефа Александровна; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia
  Економічні ресурси є основою виробництва споживчих благ, що задовольняє все зростаючі потреби людей. В силу природних, виробничих і людських факторів, виробничі ресурси є обмеженими. У свою чергу кожна стадія життєвого циклу підприємств має особливу систему ресурсозабезпечення. Розглянуто особливості ресурсозбереження як напряму підвищення ефективності діяльності підприємства та запропоновано оцінку економічного ефекту від використання ресурсозберігаючих технологій на рівні підприємства.
 • Item
  Молодь як суб’єкт економічної активності на ринку праці
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Чуб, Оксана Володимирівна; Chub, Oksana; Чуб, Оксана Владимировна
  Уточнено соціально-економічну сутність поняття «молодь» у контексті проблематики сегментування ринку праці. Систематизовано та доповнено класифікаційні ознаки молоді як суб’єкта ринку праці з урахуванням вітчизняного та європейського досвіду.
 • Item
  Сучасні підходи в формуванні антикризової політики підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Хуссейн, Хазар Хамад; Hussain, Khazar Hamad
  У статті розкрито основні підходи в формуванні антикризової політики підприємства в Іракському Курдистані за умов ринку. Поставлено і вирішено завдання обґрунтування нових підходів у формуванні антикризової політики підприємства в умовах інвестицій на основі стратегічного управління. Антикризову політику підприємства в інвестиційних проектах показано у формах: адаптивна реструктуризація, фінансове оздоровлення і санація, які в проектному менеджменті формують процес управління змінами в умовах стратегічного підходу.
 • Item
  Ціноутворення виробників легкових автомобілів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Савич, Олександр Петрович; Savych, Oleksandr; Савич, Александр Петрович
  Автомобільний ринок є значною частиною як глобального товарного ринку, так і ринку України. Ринок автомобілів є одним із найконкурентніших ринків, і саме тут впроваджуються всі інновації та технології, як у менеджменті, в маркетингу, так і у виробництві. В статті розглянуто суть ціноутворення, структура ціноутворення, етапи і фактори, які впливають на встановлення цін на глобальном ринку легкових автомобілів. Розраховано формулу роздрібних цін залежно від особливостей ринків, розкрито суть цінової медіани. Важливо правильно встановлювати ціни, так як правильність встановлення ціни веде до отримання високих прибутків компанії.
 • Item
  Вплив цивільно-правової угоди на соціально-трудові відносини
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Мітрашевська, Оксана В.; Mitrashevska, Oksana; Малихін, Олег В.; Malykhin, Oleg
  У статті розглянуто ситуацію в сфері соціально-трудових відносин (далі СТВ) і практичне її втілення в Україні. Задачею статті є аналіз впливу дії цивільно-правової угоди (далі ЦПУ)в 2012—2013 роках, тобто договору підряду та висвітлення дискримінації найманого працівника в аспекті не визнання державою подібних відносин трудовими. Проаналізовано місце найманого працівника, як таке, що текстуально відображене в договорах та як воно реалізується практично в Україні. Констатовано, що питання безпеки найманого працівника потребує радикального переосмислення у напрямі його соціальної рівності. Доведено, що існуюча законодавча розмитість таких визначень, як особа — праці та предмет — процес праці в СТВ має своїм наслідком соціальну нерівність в Україні. Рекомендовано для подолання нерівності в СТВ будувати їх на основі, яка тяжіє до морально-етичниних засад. Пропонується науковій спільноті, включно, з Академією Наук України відстоювати соціальну рівність для найманого працівника, як рушійної сили праці в найвищих інституціях держави Україна та Парламентській Асамблеї Ради Європи, щоб плідно розбудовувати соціально справедливу державу.