Цена в системе оценки эффективности маркетинговых коммуникаций (на примере выставочной деятельности)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The article provides a critical analysis of existing individual views of economists on the formation of an optimal market price in the market conditions of imperfect competition. In this regard, given the economic and mathematical justification of the principle of the new formula to calculate it is not used in the past either in theory or in practice.
У статті проведено критичний аналіз існуючих окремих поглядів економістів на формування оптимальної ринкової ціни в умовах ринку недосконалої конкуренції. У зв’язку з цим дано економіко-математичне обгрунтування принципово нової формули її розрахунку, яка не застосовувалася раніше ні в теорії, ні на практиці.
Description
Keywords
price, demand, marginal cost, marginal revenue, price elasticity, of total revenue, marketing communications, exhibition activities, ціна, попит, граничні витрати, граничний дохід, сукупний дохід, цінова еластичність, маркетингові комунікації, виставкова діяльність
Citation
Агалакова О. Н. Цена в системе оценки эффективности маркетинговых коммуникаций (на примере выставочной деятельности) / О. Н. Агалакова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 109–118.