К вопросу концептуального обеспечения институциональной способности социальных партнеров

Abstract
Раскрыты сущность концептуальных элементов обеспечения институциональной способности социальных партнеров на современном этапе с учетом воздействия изменений конъюнктуры рынка труда, его неоднородности и влияния других экономических и социальных факторов. Использована база институциональной теории занятости.
The article studies the essence of the conceptual elements to ensure the institutional capacity of the social partners at the present stage, taking into account the impact of changes of the labor market situation, its heterogeneity and the influence of other economic and social factors. There has been used the base of institutional theory of employment.
W artykule pokazano koncepcyjne elementy zapewnienia instytucjonalnej zdolności partnerów społecznych na współczesnym etapie, z uwzględnieniem wpływu zmian koniunktury na rynku pracy, jego niejednorodności oraz wpływu innych ekonomicznych i społecznych czynników. Jak bazę wykorzystano instytucjonalną teorię zatrudnienia.
Description
Keywords
Институционализм, социальные партнеры, занятость, достойный труд, Institutionnalism, social partners, employment, decent work, Instytucjonalizm, partnerzy społeczni, zatrudnienie, godna praca
Citation
Колядич А. К вопросу концептуального обеспечения институциональной способности социальных партнеров / Колядич Александр, Погорелов Сергей // Człowiek społeczeństwo gospodarka. – 2017. – № 3. – S. 139–150.