Конкуренція в системі стратегічних факторів розбудови соціальної ринкової економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-10-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Автором розглянуто основні принципи побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки та визначено ключові фактори, які зумовлюють її становлення і розвиток. Серед таких факторів виділено конкуренцію, опираючись на модель чотирикутника В. Ойкена (модель побудови ефективної соціальної ринкової економіки). На основі статистичних даних, оцінок міжнародних організацій проаналізовано міжнародну конкурентоспроможність економіки України, виявлено її сильні та слабкі сторони. На основі поєднання моделі В. Ойкена та визначальних конкурентних факторів (зорієнтованість продавця на потреби споживача; право вибору покупця; ефективна державна політика у соціальній сфері тощо) запропоновано стратегічні заходи розбудови соціальної ринкової економіки в Україні.
Author examines the key principles of the social market economy development and identifies the key factors determining its formation and evolution. Among these factors it has been appropriated the competition, based on «W. Eucken’s quadrilateral» (model of effective social market economy development). Based on statistical data and estimations of international organizations the author analyzes international competitiveness of Ukraine’s economy, strengths and weaknesses. Based on combining of W. Eucken’s model and determinative factors of competition (seller orientation on the requirements of the consumer, the buyer’s option, effective public policy in social sphere, etc.) it has been offered strategic arrangements for the development of the social market economy in Ukraine.
Автором рассмотрены основные принципы построения социально ориентированной рыночной экономики и определены ключевые факторы, которые обусловливают ее становление и развитие. Среди таких факторов выделено конкуренцию, опираясь на модель четырехугольника В. Ойкена (модель построения эффективной социальной рыночной экономики). На основе статистических данных, оценок международных организаций проанализировано международную конкурентоспособность экономики Украины, выявлены ее сильные и слабые стороны. На основе сочетания модели В. Ойкена и определяющих конкурентных факторов (ориентированность продавца на нужды потребителя; право выбора покупателя; эффективная государственная политика в социальной сфере и т.д.) предложены стратегические меры построения социальной рыночной экономики в Украине.
Description
Keywords
конкуренція, соціальна ринкова економіка, економіка України, ключові фактори розбудови соціальної ринкової економіки, міжнародна конкурентоспроможність, competition, social market economy, Ukraine’s economy, strategic factors of the social market economy development, international competitiveness, конкуренция, социальная рыночная экономика, экономика Украины, ключевые факторы построения социальной рыночной экономики, международная конкурентоспособность
Citation
Вороненко А. П. Конкуренція в системі стратегічних факторів розбудови соціальної ринкової економіки [Електронний ресурс] / А. П. Вороненко // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 3. – С. 12–15. – Назва з титул. екрану.
Collections