Оцінка впливу інноваційної діяльності персоналу на конкурентоспроможність підприємства

Thumbnail Image
Date
2010-05-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено оцінку впливу інноваційної діяльності персоналу на конкурентоспроможність українських фармацевтичних підприємств. Для дослідження використано відносні показники оцінки економічної та організаційно-управлінської складових інноваційної діяльності персоналу.
In article the estimation of influence of innovative activity of the personnel on competitiveness of the Ukrainian pharmaceutical enterprises is spent. For research relative indicators of an estimation of economic and organizational administrative components of innovative activity of the personnel are used.
В статье проведена оценка влияния инновационной деятельности персонала на конкурентоспособность украинских фармацевтических предприятий. Для исследования использованы относительные показатели оценки экономической и организационно управленческой составляющих инновационной деятельности персонала.
Description
Keywords
Інноваційна діяльність, конкурентоспроможність підприємства, Innovative activity, competitiveness of the enterprise, Инновационная деятельность, конкурентоспособность предприятия
Citation
Наумова О. О. Оцінка впливу інноваційної діяльності персоналу на конкурентоспроможність підприємства / О. О. Наумова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 236-247.